Subsidie gericht op laaggeletterdheid, taalachterstanden en maatschappelijke participatie

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid en het bevorderen van lezen, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet er een bibliotheek bij de aanvraag betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 60.000 euro en de subsidie kan online aangevraagd worden.

Toepassing

Subsidie gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstanden door het stimuleren van (activiteiten in het kader van) verbetering van taalvaardigheid en de aanpak van leesbevordering in preventieve en curatieve zin, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet een bibliotheek als uitvoerend projectpartner bij het project betrokken zijn, of betrokken bij het schrijven van de aanvraag.

Doelgroep

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 • Nederlands Limburgse bibliotheken conform de Wsob
 • Nederlands Limburgse gemeenten
 • Overige rechtspersonen die in de Nederlandse provincie Limburg zijn gevestigd
 • Overige rechtspersonen die weliswaar in Nederland maar buiten de Nederlandse provincie Limburg zijn gevestigd, maar waar een officiële Nederlands Limburgse afdeling (blijkend uit de statuten of anderszins ter beoordeling van Gedeputeerde Staten) onderdeel van uitmaakt.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

 • Het project moet in de Nederlandse provincie Limburg plaatvinden
 • Het project moet gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taal-
 • achterstanden in de Nederlandse provincie Limburg door het stimuleren van (activiteiten in het kader van) verbetering van taalvaardigheid en de aanpak van leesbevordering in preventieve en curatieve zin
 • Het project moet in het Standaardnederlands te worden uitgevoerd om de geletterdheid in het Standaardnederlands te bevorderen
 • Er moet een Nederlands Limburgse bibliotheek bij het project betrokken zijn, als uitvoerende projectpartner of betrokken bij het schrijven van de aanvraag
 • Er moet gebruik worden gemaakt van ondersteuningsmiddelen afgestemd op de behoefte van de betreffende doelgroep

Restricties

De subsidieaanvraag zal worden afgewezen indien:

 • Het project niet aansluit bij de bovenstaande doelstelling, doelgroep en voorwaarden
 • De subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals beschreven onder "doelgroep"
 • De subsidie wordt gebruikt voor activiteiten binnen het reguliere onderwijsaanbod
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 1.000,00 bedraagt
 • De subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode 
 • Het activiteiten betreft die een winstoogmerk hebben

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 60.000 euro, maar niet meer dan 75% van de totale subsidiabele projectkosten
Subsidies kleiner dan € 1.000 worden niet verstrekt.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • Onvoorziene uitgaven
 • Alle vormen van exploitatiekosten (zoals exploitatiekosten voor gebouw, bedrijf, systemen, regu​​​​​​liere salariskosten van het personeel etc.)
 • Kosten van nieuw- en/of verbouw van gebouwen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier samen met alle eventuele bijlagen vervolgens naar de verstrekker sturen.