Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

Subsidies
Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties  voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die gericht zijn op een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een goed sport- en beweegaanbod en dat toegankelijk is de jeugd. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000.

Toepassing

Subsidie om de jeugd te stimuleren en te motiveren in beweging te komen en te blijven om op die manier bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl in een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een goed sport- en beweegaanbod dat toegankelijk is voor alle jeugd ongeacht etniciteit, financiële en sociale achtergrond.

Er kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren een leven lang actief te zijn en die de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl
 • Projecten die gericht zijn op een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een goed sport- en beweegaanbod en dat toegankelijk is de jeugd

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Gemeenten
 • Een samenwerkingsverband van gemeenten al dan niet in combinatie met andere organisaties
 • Een samenwerkingsverband van organisaties

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het project moet een gezonde leefstijl bij de jeugd realiseren die hen in beweging brengt en houdt en/of een goed sport- en beweegaanbod in een beweegvriendelijke omgeving creëren
 • Het project draagt er aan bij dat meer jeugd in beweging komt waardoor er uiteindelijk een gezondheidswinst wordt behaald
 • Er is cofinanciering van gemeente(n)
 • Het project wordt minimaal uitgevoerd binnen twee gemeenten en is daarmee gemeente overstijgend
 • Het project moet aansluiten bij de lokale sportakkoorden
 • Het project moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de provincie Groningen
 • Er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd en op welke wijze de resultaten worden gemeten
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend
 • In deze beleidsperiode kan voor hetzelfde project maximaal éénmaal een subsidie verleend worden.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden
 • Voor hetzelfde project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of één van de andere regelingen die onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma sport- en beweegbeleid 2021-2023
 • Indien er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de subsidie geweigerd wanneer subsidieverstrekking niet kan plaatsvinden met toepassing van de de-minimisverordening

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000.

Subsidiabele kosten

 • Kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van een project dat zich richt op de realisatie van een gezonde leefstijl bij de jeugd die hen in beweging brengt en houdt
 • Kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van een project dat zich richt op het creëren van een goed sport- en beweegaanbod in een beweegvriendelijke omgeving

Niet subsidiabele kosten

 • Kosten van de hardware van een project dat zich richt op het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving
 • Reis- en verblijfskosten

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.