Subsidie ggz instellingen

Subsidies
Subsidie voor Ggz-instellingen voor het opzetten van lokale of regionale initiatieven waarbij Ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep. De subsidie bedraagt €50.000,- per project met een maximale looptijd van 12 maanden. In totaal is binnen deze subsidieronde €400.000,- beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz- instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz- problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Hierbij is ook ruimte voor het opzetten van nieuwe initiatieven en samenwerkingen.

Ggz-instellingen kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor:

 • Het opzetten van een lokale of regionale samenwerking tussen relevante partners in het sociaal- en zorgdomein. Het gaat om kortlopende trajecten waarbij samenwerking wordt opgezet, voorwaarden in kaart gebracht, plannen worden ontwikkeld en afspraken met betrokken partijen worden gemaakt
 • Een kleinschalige initiatief, waarbij geëxperimenteerd kan worden met preventieve interventies op wijk- of gemeenteniveau

Het type project is afhankelijk van de lokale of regionale behoefte en situatie. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • Het opzetten van een samenwerking omtrent preventie in de ggz
 • Een lokaal initiatief gericht op positieve gezondheid en leefstijl
 • Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen in de wijk en mensen met een mentale kwetsbaarheid die in de wijk gaan/zijn komen wonen
 • Een lokale anti-stigma campagne

Bovenstaande voorbeelden zijn indicatief; ook andere type projecten komen in aanmerking mits goed onderbouwd. 

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

 • Ggz-instellingen kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen
 • Indien het project zich richt op het opzetten van een samenwerking, dient een ggz-instelling de subsidieaanvraag in namens de betrokken partijen. Het is verplicht (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten te betrekken bij uw project. Verder kunt u denken aan betrokkenheid van een (of meerdere) gemeente(n), overige zorg- en welzijnsorganisaties, een organisatie die de inzet van ervaringsdeskundigen ondersteunt of een kennisorganisatie
 • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal onderdeel te zijn van de opzet, uitvoering en evaluatie van het project

Voorwaarden

Inhoudelijk kader
Ongeacht het type project en het gekozen subsidie instrument komen alleen subsidieaanvragen in aanmerking wanneer de volgende aspecten goed zijn uitgewerkt:

 • Leefwereld centraal
 • Stigma en acceptatie in de wijk
 • Lokale of regionale initiatieven

Relevantiecriteria

 • Bijdrage aan doel subsidieoproep
 • Toegevoegde waarde voor de praktijk
 • Leefwereld centraal, stigma en acceptatie in de wijk
 • Diversiteit

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling
 • Plan van aanpak
 • Haalbaarheid
 • Samenwerking
 • Begroting

Zie ook pagina 2 e.v. van bijgaande subsidieoproep.

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal €50.000,- per project met een maximale looptijd van 12 maanden. In totaal is binnen deze subsidieronde €400.000,- beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Plan van aanpak
De subsidieaanvraag moet ook een plan van aanpak bevatten. Hiervoor kun je gebruik maken van een sjabloon (zie bijlage).