Subsidie grondeigenaren voor bestrijding en beheersing van invasieve exotische dier- en plantsoorten

Subsidies
Subsidie gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties en het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die oorspronkelijk niet voortkomen in de Nederlandse natuur een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de nijlgans, muskusrat, wasbeerhond, maar ook de fluweelboom en de reuzenberenklauw. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op:

 • De samenwerking tussen twee of meer grondeigenaren bij de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties
 • Het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject

Onder invasieve exoten verstaan we in dit geval exoten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen, of een aanmerkelijke verslechtering kunnen veroorzaken van omstandigheden die voor het voortbestaan van soorten als bovenstaand omschreven noodzakelijk zijn.

Lijst invasieve exoten

Landplanten

 • Aziatische duizendknopen *
 • Fluweelboom (en overige populaties woekerende tuin- en cultuurplanten) *
 • Hemelboom
 • Trosbosbes *
 • Reuzenbalsemien
 • Reuzenberenklauw
 • Zijdeplant

Water- en oeverplanten

 • Grote waternavel
 • Ongelijkbladig vederkruid
 • Parelvederkruid
 • Schijngenadekruid *
 • Smalle waterpest
 • Watercrassula *
 • Waterhyacint
 • Waterteunisbloem
 • Waterwaaier

Zoogdieren

 • Beverrat
 • Muntjak
 • Muskusrat
 • Siberische grondeekhoorn Wasbeer
 • Wasbeerhond

Vogels

 • Nijlgans
 • Rosse stekelstaart

Reptielen/amfibieën

 • Lettersierschildpad: ondersoorten: Geelbuikschildpad
 • Geelbuikschildpad Roodwangschildpad

Insecten

 • Aziatische hoornaar

Vissen

 • Amerikaanse hondsvis *
 • Amoergrondel Blauwband
 • Zonnebaars

*Brabantse probleemsoorten

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen. Indien een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit kan de subsidie worden aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Het project wordt uitgevoerd door meerdere grondeigenaren
 • Het project is gericht op de bovenstaande invasieve exoten
 • Het project wordt uitgevoerd op grond die in eigendom of in erfpacht is van een of meer subsidieaanvragers, blijkend uit het projectplan of heeft toestemming van de eigenaar van de betreffende grond
 • De bestrijding of beheersing van exoten vindt niet plaats met chemische bestrijdingsmiddelen
 • De bestrijdingsmethode is aantoonbaar effectief
 • Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Welke maatregelen met welk doel zullen worden getroffen en welk effect van deze maatregelen, ook in samenhang bezien, wordt verwacht
  • Op welke wijze kennis wordt overgedragen over de aanpak en resultaten van het project
  • Een sluitende en realistische begroting
  • Een realistische planning

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project
 • Voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

Aanvragen

Zie contactgegevens.