Subsidie haalbaarheidsonderzoek innovatie

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor ondernemers die aan het begin van een innovatieproces, als er nog geen succesvolle marktintroductie of een verdienmodel is, tegen problemen aanlopen. De subsidie richt zich op een aantal specifieke (top)sectoren en bedraagt 20.000 euro. De ervaring leert dat het subsidiebudget op de eerste dag wordt overschreden. Je kunt de subsidie online aanvragen binnen de aanvraagperiode. 

Toepassing

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door middel van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

Subsidie voor de uitvoering van een haalbaarheidsproject passend binnen de MKB-innovatieagenda van een van de volgende topsectoren:

 • High Tech Systemen & Materialen en ICT
 • Agri en Food
 • Life Sciences and Health
 • Chemie en Energie (inclusief Biobased Economy)
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen én aan andere personen dan rechtspersonen.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

Subsidie wordt slechts verstrekt indien de subsidiabele activiteit:

 1. Innovatief is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat:
  • De innovatie uniek is voor Nederland
  • De innovatie zich onderscheidt ten opzichte van internationale ontwikkelingen of alternatieven
  • De innovatie een technologisch of organisatorisch risico met zich meebrengt om het project als innovatie te rechtvaardigen
 2. Economisch perspectief heeft, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat:
  • De innovatie marktperspectief heeft
  • Het beoogde verdienmodel haalbaar is
  • Het intellectueel eigendom beschermd kan worden
  • De aanvrager kan aantonen dat hij een marktbenadering kan uitvoeren
 3. Technisch-financieel uitvoerbaar is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat:
  • De subsidiabele activiteit binnen de in tijdig gerealiseerd kan worden
  • De uitvoerders vakbekwaam zijn om de subsidiabele activiteit uit te voeren
  • De risico’s voor de uitvoering en bijbehorende beheersmaatregelen zijn uitgewerkt
  • De subsidiabele activiteit binnen het budget kan worden uitgevoerd
  • De aanvrager in aanvulling op de subsidie de beschikking heeft over de financiële middelen voor de subsidiabele activiteit. 

Beoordelingscriteria
Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 50 punten toegekend.
De punten worden als volgt over de criteria verdeeld: 

 • Innovatief (zie voorwaarden, ad. 1): maximaal 15 punten
 • Economisch perspectief (zie voorwaarden, ad. 2): maximaal 20 punten
 • Technisch haalbaar (zie voorwaarden, ad. 3): maximaal 15 punten

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Indien de aanvrager op grond van deze regeling binnen het ten tijde van de aanvraag geldende subsidieplafond reeds subsidie heeft ontvangen
 • Indien het subsidieplafond is bereikt
 • Er voor enig criterium minder dan 10 punten wordt toegekend, of aan de subsidiabele activiteit niet ten minste een totaalscore van 30 punten wordt toegekend

Subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20.000. 

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Format projectplan (verplicht, zie bijlage)

Loting
De ervaring leert dat het subsidiebudget op de eerste dag wordt overschreden. Door middel van loting bepaalde de subsidieverstrekker daarom de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen. Het is dus niet nodig om op 7 april direct om 09.00 uur je aanvraag in te dienen. Alle projecten die op deze dag tussen 09.00 en 24.00 uur worden ingediend, maken evenveel kans.