Subsidie haalbaarheidsonderzoeken innovaties

Subsidies
Subsidie voor het laten uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar innovatieve ideeën die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Het realiseren van een proof-of-principle of proefopstelling ten behoeve van het onderzoek kan onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek. De subsidie is o.a interessant voor de sectoren agro food, chemie, high tech, logistiek, maakindustrie en cross-overs tussen deze sectoren. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, waarbij het subsidiebedrag nooit meer bedraagt dan € 50.000,00.

Toepassing

Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor het laten doen van haalbaarheidsonderzoeken naar innovatieve ideeën die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid, en richt zich op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse industrie en stuwende dienstverlening, in het bijzonder van het MKB. 

Doelgroep

De subsidie richt zich op MKB-ondernemingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

 • Agrofood
 • Chemie / materialen
 • Financieel administratief cluster
 • High tech systems
 • Life sciences
 • Logistiek
 • Maakindustrie
 • Cross-overs tussen deze sectoren

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Algemene criteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • De subsidie dient een stimulerend effect te hebben en wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde vóórdat de werkzaamheden aan het project of de activiteiten zijn begonnen, een aanvraag voor subsidie bij het verstrekker heeft ingediend
 • Het project moet voldoen aan de criteria zoals gesteld in artikel 25, van de algemene groepsvrijstellingsverordening
 • De voorziene bedrijfseconomische resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, in casu de nieuw te ontwikkelen bedrijvigheid moet(en) aantoonbaar landen in Limburg
 • Het project waarvoor het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd, dient innovatief te zijn
 • Er is sprake van ondernemerschap
 • Per haalbaarheidsonderzoek kan gedurende de programmaperiode één keer een subsidie worden verleend
 • Per onderneming kan gedurende de programmaperiode vier keer een subsidie worden verleend, met een maximum van één keer per kalenderjaar
 • Toeleveranciers wiens kosten worden opgevoerd als subsidiabele kosten, mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming, in ondernemersrechtelijke zin zijn van de aanvrager, noch mag er sprake zijn van een familiaire band tussen aanvrager en toeleverancier. Dit is slechts anders als er sprake is van aantoonbare unieke kennis en inzicht van de zijde van de toeleverancier
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, mogen niet reeds gestart zijn vóór indiening van de aanvraag

Specifieke criteria

 • Een subsidie wordt verleend voor het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
 • Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de aanvrager van de subsidie uit het PoP-fonds of door een of meer externe partijen, namens en onder regie van de aanvrager
 • Het realiseren van een proof-of-principle of proefopstelling ten behoeve van het onderzoek kan onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek. De realisatie van een functioneel werkend prototype valt daarentegen buiten de scope van het haalbaarheidsonderzoek

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, waarbij het subsidiebedrag nooit meer bedraagt dan € 50.000,00.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Gegevens waaruit de grootte van de onderneming blijkt
 • Sluitende en gespecificeerde begroting