Subsidie herbestemming beeldbepalende panden en monumenten

Subsidies, Financieringen en kredieten
Subsidie om monumenten en beeldbepalende veelal karakteristieke panden, te behouden en dreigende leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor bouwwerkzaamheden gericht op onderhoud, restauratie en energiebepalende maatregelen. Ook is er subsidie mogelijk voor bouwwerkzaamheden die leiden tot herbestemming en het geschikt maken voor een andere functie van het karakteristieke pand. Afhankelijk van het soort monument bedraagt de subsidie of financiering maximaal 350.000 euro.

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor behoud of herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden.

Behoud
Bouwwerkzaamheden die leiden tot onderhoud, restauratie en/of het nemen van energiebesparende maatregelen (verduurzaming) van karakteristiek bezit.

Herbestemming
Bouwwerkzaamheden die leiden tot het geschikt maken van karakteristiek bezit voor een andere- of nevenfunctie (renovatie/verbouw).

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

 • Het bouwplan is bestek (of omschrijving)-, begrotings- en tekening gereed (bestaand/nieuwe toestand indien van toepassing)
 • De begroting is gespecificeerd in uren en materialen waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kosten van behoud (restauratie, verduurzaming) en herbestemming (renovatie/verbouw)
 • De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door erkende leerbedrijven als praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de (restauratie)bouw en installatie en zijn bij voorkeur gecertificeerd in de kwalificatie Restauratie. Deze bedrijven staan vermeld in het Register Kennis & Kunde
 • Een aanvraag om een geldbedrag voor een rijksmonument wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk wordt aangetoond dat een aanvullend geldbedrag boven het maximaal door het Nationaal Restauratiefonds te financieren leningsbedrag noodzakelijk is om te voorzien in de totale financieringsbehoefte

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie worden geweigerd.

 • De benodigde vergunningen niet zijn verleend. Indien een vergunning niet nodig is dan wordt dit aangetoond met een schriftelijke verklaring van de gemeente waarin het pand ligt
 • De subsidieaanvrager geen eigendom, genot, of ander zakelijk recht heeft van een karakteristiek bezit, dan wel in het bezit is van een voorlopig koopcontract of in een procedure zit van aanwijzing tot een beschermd monument
 • Er binnen de provinciale begroting c.q. het Drents Monumentenfonds onvoldoende middelen zijn om de gevraagde subsidie te verstrekken
 • De werkzaamheden zijn begonnen voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend
 • Met de werkzaamheden het belang van de monumentenzorg (behoud en herbestemming) niet of onvoldoende wordt gediend
 • De kosten van de werkzaamheden meer bedragen dan het bedrag van de subsidie (geldbedrag en lening) en de aanvrager niet voorafgaande aan het verstrekken van de subsidie schriftelijk heeft bevestigd, dat de financiering van de resterende kosten is gewaarborgd

Subsidie

Afhankelijk van het soort monument (rijks, provinciaal, gemeentelijk of beeldbepalend) bedraagt de subsidie of financiering maximaal € 350.000,-.

Subsidiehoogte

 1. De hoogte van de subsidie bedraagt per soort pand:
  • Rijksmonument
   • Geldbedrag behoud/herbestemming, maximaal per monumentnummer € 150.000,-
   • Lening herbestemming, maximaal per monumentnummer € 50.000,-
  • Provinciaal monument (lening)
   • Behoud, maximaal per monumentnummer, of € 150.000,-
   • Behoud/herbestemming, maximaal per monumentnummer € 350.000,-
  • Gemeentelijk monument (lening)
   • Behoud/herbestemming maximaal per monumentnummer € 150.000,-
  • Beeldbepalend pand (lening)
   • Behoud/herbestemming per pand € 150.000,-
 2. De subsidie wordt verhoogd met maximaal € 50.000,- per monumentnummer of beeldbepalend pand indien de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd restauratiebedrijf dat in het Register Kennis & Kunde staat vermeld
 3. Als een monument of beeldbepalend pand als 'groot' of 'kanjer' wordt aangemerkt, kunnen de op grond van de vorige leden bepaalde maximum - bedragen verder worden verhoogd tot een nader te bepalen maximumbedrag
 4. De hoogte van een subsidie in de vorm van een lening bedraagt in alle gevallen minimaal: € 10.000,-
 5. Ingeval van schade als gevolg van een calamiteit, worden de te subsidiëren kosten berekend aan de hand van de kosten van de te treffen voorzieningen minus de uit te keren verzekeringspenningen.
 6. Een subsidie in de vorm van een lening wordt verstrekt tegen een rente die 5% onder de door het Nationaal Restauratiefonds gehanteerde marktrente ligt, doch bedraagt minimaal 1,5%. Het karakteristiek bezit waarvoor de lening wordt verstrekt wordt hypothecair belast tot de hoogte van de lening. De aflossingstermijn is maximaal dertig jaar.

Niet subsidiabele kosten

 • Tuin- en erfinrichting, tenzij, indien het een provinciaal monument betreft, tuin en erfinrichting expliciet zijn beschreven in de redengevende omschrijving voor het monument
 • Drainage
 • Inrichting voor keuken, toilet en badkamer
 • Kosten voor interieurafwerking en roerende zaken (zoals stoffering en inrichting).

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens per post opsturen.