Subsidie herbestemming leegstaand vastgoed

Subsidies
Subsidie voor de aanpak van gemeentelijk leegstaand vastgoed door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Je kunt subsidie aanvragen zolang er nog geld beschikbaar is. Afhankelijk van het soort project kan de subsidie € 500.000 bedragen. In totaal is er € 12.000.000 beschikbaar.

Toepassing

Wilt u als gemeente leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kan je project voor een provinciale subsidie in aanmerking komen als je voldoet aan de voorwaarden.

In onderstaande gevallen kan subsidie worden verstrekt.

 • Een integrale gebiedsgerichte aanpak binnen de bebouwde kom, waarbij het gaat om herbestemming, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende gebouwen die deel uitmaken van een concrete gebiedsontwikkeling, gecombineerd met een aanpak van de openbare ruimte of het oplossen van milieuhinder voor de woon- en leefomgeving en bodemsanering
 • Het herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen binnen de bebouwde kom, met een grote invloed op de omgeving
 • Het herbestemmen en transformeren van monumenten met een grote invloed op de omgeving binnen de bebouwde kom
 • Het reduceren van de bestaande woningvoorraad binnen de bebouwde kom in het kader van programmering van woningbouw
 • Het verplaatsen van niet aan het buitengebied verbonden functies in het buitengebied naar de bebouwde kom
 • Het herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen in het buitengebied, met een grote invloed op de omgeving en waarbij de nieuwe bestemming leidt tot het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland
 • Herbestemmen en transformeren van monumenten in het buitengebied, met een grote invloed op de omgeving en waarbij de nieuwe bestemming leidt tot het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Er is sprake  van een exploitatietekort.
 • De activiteiten leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van de bebouwde omgeving, met maatschappelijke meerwaarde ten bate van duurzame leefbaarheid.
 • De activiteiten passen binnen de regionale programmering wonen, werken (bedrijventerreinen, kantoren) en detailhandel.
 • Er is sprake van een functiegericht programma met een duurzaam karakter, waarvoor marktvraag is, tenzij sprake is van sloop zonder ’terugbouw’.
 • De activiteiten dragen bij aan het voorkomen of het beperken van nieuwe structurele binnenstedelijke leegstand of ruimtelijk kwalitatieve problemen.
 • Er sprake is van een gebiedsgerichte aanpak en onderbouwd met een visie op aanpak van leegstand, waarbij het gaat om een gebouw dat minimaal 5 jaar leeg staat en een footprint heeft van minimaal 2000 m2 en waarbij de aanpak gericht is op het wegnemen van een ruimtelijk kwalitatief probleem, milieu- of geluidshinder of van een onveilige situatie.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien verlening ervan zou leiden tot lagere dan de actuele marktconforme prijzen van de grond en gebouwen in de omgeving van het project.

Doelgroep

De aanvrager moet een gemeente zijn.
Per exploitatiegebied wordt slechts één subsidie verstrekt.

Werkgebied

Provincie Gelderland

Doelgroep

De aanvrager moet een gemeente zijn.

Subsidie

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt, varieert het maximale subsidiebedrag van € 100.000 tot € 500.000.
Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 12.500.000 beschikbaar. Je kunt subsidie aanvragen tot dat dit bedrag is bereikt.

Aanvragen

Voordat je een subsidieaanvraag indient, moet er een vooroverleg over het project met de provincie worden ingepland. Hiervoor moet je een vooroverlegformulier bij de provincie Gelderland aanvragen. Dit kan via het vragenformulier (zie links), of via telefoonnummer 026 359 99 99.

Aan de hand van uw ingevulde formulier en het gesprek, zal een beoordeling plaatsvinden of je project kans heeft op subsidie, en welke informatie nodig is voor een subsidieaanvraag.

Na afronding van het voortraject kunt u subsidie aanvragen door de definitieve versie van het vooroverlegformulier en de overige gevraagde informatie in te dienen via post@gelderland.nl

Meesturen met definitieve aanvraag

 • Schriftelijke toelichting waarin de aanvrager aangeeft op welke wijze met het project structurele leegstand zal worden voorkomen dan wel aangepakt
 • Opgave van de financiële bijdragen van de aan het project deelnemende partijen
 • Onderbouwing van de manier waarop leegstand op vrijkomende locaties wordt voorkomen
 • Realistische planning die aantoont dat de uitvoering van het project kan starten en binnen 3 jaar in een aaneengesloten bouwstroom kan worden gerealiseerd en opgeleverd
 • Kaart waarop het exploitatiegebied is aangegeven
 • Grond- en opstalexploitaties, waarbij uitgegaan wordt van nominale waarden, inclusief verwachte en verleende subsidies, behorende bij het exploitatiegebied
 • Door onafhankelijke taxateurs opgestelde taxatierapporten van de gronden en opstallen die verband houden met de realisering van het project
 • Documenten waaruit de afspraken tussen de aan het project deelnemende partijen blijken ten aanzien van planning, uitvoering, financiën en regionale programmeringsafspraken
 • Informatie waaruit blijkt dat de staatssteun- en aanbestedingsregels niet worden overtreden
 • Informatie die bij het vooroverleg is verzocht 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand