Subsidie herdenken en vieren van vrijheid

Subsidies, Fondsen
Subsidie waarmee een impuls wordt gegeven aan het structureel herdenken en vieren van de vrijheid. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen of exposities, publicaties, educatieve (les)programma's, voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten, film, documentaires, etc. De subsidie bedraagt  ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000,-.

Toepassing

Subsidie gericht op het structureel herdenken en vieren van de vrijheid, zodat de jongere generatie zich bewust blijft van de waarde van vrijheid, democratie en de functie van herdenken. Op deze manier moet voorkomen worden dat de bevrijders, slachtoffers en ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog langzaam verdwijnen uit het herdenkingsperspectief. 

Het kan hierbij gaan om o.a.:

 • Tentoonstellingen en exposities
 • Herdenking van historische Friese gebeurtenissen
 • Publicaties
 • Educatieve (les)programma's
 • Voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten
 • Film, documentaires, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio, conferenties en lezingen.

Doelgroep

Subsidie kan worden door een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging, BV, NV.
Publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, zijn uitgesloten. 

Subsidie

De maximale te ontvangen subsidie per project bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-.
De subsidie dient minimaal 10.000 euro te zijn.

Voorwaarden

 • De start van de feitelijke realisatie van het subsidiabele project vindt plaats na 1 december 2019 en vóór 12 juni 2020 en de looptijd van het project eindigt uiterlijk 31 december 2020
 • Het project heeft een provinciale uitstraling
 • Het project dient een Fries belang
 • Het project heeft betrekking op een historische Friese gebeurtenis
 • Het project is onderscheidend in vorm en opzet

Restricties

Onderstaande kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten die verband houden met reguliere werkzaamheden van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligersuren
 • Accountantskosten
 • Reis- en verblijfkosten zijn subsidiabel tot een maximum van 50%
 • In afwijking van de algemene subsidieverordening zijn de kosten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan voordat de aanvraag is ontvangen, wel subsidiabel.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).