Subsidie hergebruik leegstaande panden

Subsidies
Subsidie voor het herbestemmen, transformeren of slopen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000, en kan worden aangevraagd door de eigenaar van het pand. Je kunt de subsidie online aanvragen, maar het is wel belangrijk dat er eerst vooroverleg is.

Toepassing

Subsidie voor het herbestemmen of transformeren van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen, alsmede voor het slopen van beeldverstorende verpauperde gebouwen die niet meer zinvol kunnen worden herbestemd of getransformeerd, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte gericht op ruimtelijk kwalitatieve verbeteringen.

Doelgroep

Eigenaar van het pand waarop de activiteit betrekking heeft.

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, zoals beschikbaar op de website van de verstrekker (zie links).

Vooroverleg
Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan er een vooroverleg plaatsvinden aan de hand van het op de website van de verstrekker beschikbaar gestelde vooroverlegformulier. Het vooroverleg vindt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het vooroverlegformulier plaats.

Tijdens het vooroverleg wordt in ieder geval aan de orde gesteld:

 • Locatie en eigenaarschap van de locatie
 • Huidige en beoogde situatie van het project, inclusief leegstandsduur
 • Haalbaarheid van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Of de activiteit niet in strijd is met het gemeentelijk beleid of geldende regelgeving van de gemeente waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd
 • De project gerelateerde duurzaamheidsambities
 • De informatie die bij de aanvraag moet worden ingediend

Meesturen

 • Plan van aanpak
  • Locatieaanduiding waaruit blijkt welke bouwwerken en percelen de bedoelde locatie omvat
  • Algemene beschrijving van de herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling in het kader waarvan de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd
  • Een onderbouwing op welke wijze en in welke mate het project bijdraagt het terugdringen van leegstand, de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en waar van toepassing de cultuurhistorie
  • Een toelichting van de te nemen maatregelen, inclusief de duurzaamheidsmaatregelen, en een (onderbouwde) raming van de kosten per maatregel
  • Tekeningen van de bestaande en gewenste situatie, plattegrond(en) en gevelaanzichten
 • Een (onderbouwde) financieringstoelichting van het project
 • Een beschrijving van de tijdplanning van het project
 • Een bewijs van eigendom van de locatie
 • Een schriftelijke verklaring dat de gemeente medewerking verleent aan de voorgenomen subsidiabele activiteit
 • Een schriftelijke verklaring van de gemeente waarin de duur van de leegstand van het pand of de panden wordt aangetoond
 • Voor zover subsidie wordt gevraagd voor de kosten van bodemsanering: een door een onafhankelijke deskundige opgestelde taxatie van de waardestijging van het terrein als gevolg van de bodemsanering
 • Informatie waaruit blijkt dat de staatssteun- en aanbestedingsregels niet worden overtreden.