Subsidie herstel soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen

Subsidies
Subsidie voor voorbeeldprojecten die zich specifiek richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie gericht op het herstellen van de soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen (biodiversiteit). De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.500. Je kunt de subsidie online aanvragen tijdens de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van het herstel van de biodiversiteit in de provincie Friesland door specifiek in te zetten op voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van biodiversiteit.

De subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het herstel van biodiversiteit, bestaande uit één of meerdere van de volgende activiteiten.

 • Het bedenken en vormgeven van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het toepassen in de praktijk van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het vormgeven of verbeteren van kennisoverdracht van de resultaten van de bovenstaande twee activiteiten
 • Bijdragen aan het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen partijen die structureel betrokken zijn bij de uitvoering van een project op het gebied van het bedenken, vormgeven of in de praktijk toepassen van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit

Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt aan een project gericht op het herstel van biodiversiteit specifiek gericht op de verbetering van de insectenstand en dat betrekking heeft op een in de Hotspotkaart insectennetwerk genoemde witte vlek.

Werkgebied

Provincie Friesland

Doelgroep

De subsidie kan worden verstrekt aan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of een rechtsvorm.

Voorwaarden

 • Het project dient betrekking te hebben op de onder "Toepassing" genoemde activiteiten
 • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het bedenken en vormgeven van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit, moet deze gericht zijn op één of meerdere van onderstaande doelstellingen:
  • Herstel basiskwaliteit of samenhang van een leefgebied van planten- of diersoorten zodanig dat de soortenrijkdom optimale omstandigheden heeft om zich te herstellen of te ontwikkelen en er speciale aandacht is voor kwetsbare of beschermde planten- of diersoorten, zoals soorten van Fries belang
  • Versterking van de verbinding tussen landbouw, economie of natuur, zodanig dat biodiversiteit een vanzelfsprekende plek heeft in economische activiteiten of het beheer van infrastructuur in een leefgebied van planten- of diersoorten
  • versterken van de bewustwording van biodiversiteit in de samenleving, zodanig dat de betrokkenheid van de samenleving bij de leefomgeving groeit
  • natuurinclusief ontwerpen

 • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het toepassen in de praktijk van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit, moet worden voldaan aan het criterium dat de activiteit bijdraagt aan het herstel van de basiskwaliteit in of de samenhang van het leefgebied van insecten dat door Van Hall Larenstein in de Hotspotkaart insectennetwerk als witte vlek is benoemd

 • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het vormgeven of verbeteren van kennisoverdracht moet worden voldaan aan één of beide van de volgende twee criteria:

  • De uit te voeren activiteit richt zich op het inzichtelijk maken of onderzoeken van de effecten van een specifiek gebruik van de bodem, zoals naar landbouwtype, op die bodembiodiversiteit

  • De uit te voeren activiteit richt zich op het verbeteren of herstel van de bodembiodiversiteit

 • De aanvraag betreft een voorbeeldproject waarvan de resultaten zichtbaar en actief worden uitgedragen

 • Het project is gericht op continuïteit of duurt voort na afronding van de gesubsidieerde uitvoeringsperiode voor een termijn van tenminste vijf jaar

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Het project betrekking heeft op een burgerinitiatief
 • De aanvraag niet binnen de doelgroep van deze regeling valt
 • De aanvraag niet voldoet aan een of meerdere van de voorwaarden
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische, technische of planologische zin niet haalbaar is
 • Voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt door de verstrekker
 • De aanvraag wordt gedaan buiten de aanvraagperiode

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.500.

Subsidiabele kosten
Voor zover deze noodzakelijk en adequaat zijn en een directe relatie hebben tot en bijdrage leveren aan het project komen alle kosten in aanmerking, met uitsluiting van onderstaande niet subsidiabele kosten.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Overhead- of administratiekosten met betrekking tot het project
 • Kosten die verband houden met de reguliere werkzaamheden van of regulier onderhoud door de aanvrager of andere deelnemende partijen
 • Personeelskosten van eigen personeel van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligersuren
 • Kosten voor het indienen van een subsidieaanvraag door de aanvrager bij de verstrekker
 • Kosten die al volledig gedekt zjn door de aanvrager zelf of door derden
 • Onvoorziene kosten

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier vervolgens per post opsturen.