Subsidie hoge scholen, MKB, en publieke sector voor haalbaarheidsonderzoeken circulaire economie

Subsidies
Subsidie voor het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het MKB, publieke sector en hoge scholen gericht op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. De aanvragen dienen raakvlakken te hebben met de transitieagenda's die een overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,-. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen. Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. 

De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De volgende vijf sectoren/ketens
hebben de hoogste prioriteit en zijn dan ook uitgewerkt in vijf transitieagenda’s:

 • Biomassa en Voedsel
 • Kunststoffen
 • Maakindustrie
 • Bouw
 • Consumptiegoederen

Doelgroep

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. 
De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector of senior onderzoeker die aan de aanvragende hogeschool is verbonden. De lector
of senior onderzoeker kan als projectleider optreden. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Voorwaarden

 • De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de gehonoreerde aanvraag
 • In het beoogd project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met minimaal twee nationale externe organisaties uit de relevante beroepspraktijk.
  Dat kunnen zowel mkb-ondernemingen als publieke organisaties zijn. Echter, minimaal één consortiumpartner is een mkb-onderneming, gevestigd in Nederland.
 • Grote bedrijven, kennisinstellingen (bv. universiteit, TO2-instituut of rijkskennisinstelling) en andere partijen kunnen deelnemen als partner en in cash en/of in kind bijdragen aan het onderzoek
 • De partners hebben voldoende innovatiekennis en -kunde om het project uit te voeren
 • Mkb-ondernemingen die participeren in de aanvraag voldoen aan de volgende criteria:
  • Er is sprake van een onderneming, te weten: een eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitvoert
  • De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • De deelname is gericht op het bewerkstelligen van innovatie en/of economische groei van de betreffende onderneming
  • Er is sprake van een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 miljoen

Restricties

 • Subsidiëring van (deel)activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk
 • Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel of het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/curriculum voor de hogeschool en/of aanvragen die behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool
 • Gedurende het project is toetreding van nieuwe deelnemers mogelijk

Subsidie

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,-.

De hogeschool en de partners dragen bij aan de kosten van het project. Deze cofinanciering bedraagt minimaal € 10.000,-.
De minimale cofinanciering van de twee deelnemende externe organisaties (mkb-onderneming(en) en publieke organisaties) bedraagt € 5.000,-. Minimaal € 2.500,- hiervan is cofinanciering van
een mkb-onderneming. Eventuele cofinanciering van grote bedrijven staat hier los van.
De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden.

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC (zie links).
Het is verplicht de via ISAAC beschikbare documenten te gebruiken. 

Meesturen

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Projectvoorstel
 • Begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing