Subsidie hogescholen en universiteiten

Subsidies
Subsidie voor hogescholen en universiteiten als tegemoetkoming in de kosten van het inzetten van tijdelijk ondersteunend personeel om de continuïteit van het onderwijs tijdens de COVID-19-crisis te kunnen waarborgen. Voorbeelden van dergelijke extra kosten zijn extra ICT-ondersteuning bij online onderwijs, helpdesk- en servicemedewerkers en surveillanten en begeleiders, bijvoorbeeld voor toetsing van studenten. De subsidie kan gedurende de maand februari worden aangevraagd, waarbij er in totaal € 19,4 miljoen beschikbaar is. De subsidie per hogeschool of universiteit verschilt per instelling maar hebben we in de bijlage weergegeven. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor hogescholen en universiteiten voor een tegemoetkoming in de kosten van het inzetten van tijdelijk ondersteunend personeel om de continuïteit van het onderwijs tijdens de COVID-19-crisis te kunnen waarborgen.

Subsidiabel zijn de kosten verbonden aan voor het invullen van ondersteunende functies, waaronder in ieder geval:

 • Surveillanten en begeleiders, bijvoorbeeld voor toetsing van studenten
 • Helpdesk- en servicemedewerkers
 • Student-assistenten voor begeleiding bij practica
 • ICT-ondersteuning bij online onderwijs, ondersteuning bij handhaving van de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 op de campus, bij het anders inrichten van ruimten waaronder practicaruimten op de campus of bij communicatie- en roosterwerkzaamheden en bij andere werkzaamheden waarbij door de coronacrisis extra inspanningen nodig zijn; of
 • Overige functies ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door bekostigde instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • Verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden van bestaand personeel
 • Activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage
 • Activiteiten waarvoor ook uit andere hoofde aanspraak op subsidie bestaat.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door bekostigde instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Subsidie

In totaal is in het kalenderjaar 2021 in totaal een bedrag beschikbaar van € 19,4 miljoen.
Het maximale subsidiebedrag dat per instelling kan worden verstrekt is opgenomen in de bijlage.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Beschrijving van de noodzaak voor extra tijdelijke personele inzet en een beschrijving van de daarmee verbonden werkzaamheden
 • Hoogte van de aangevraagde middelen en een geschatte verdeling van de aangevraagde middelen in percentages naar de ondersteunende functies 
 • Contactgegevens van de persoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt