Subsidie hogescholen voor onderzoek naar o.a. open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, voedselsystemen, voedselproductie en duurzame verdienmodellen

Subsidies
Subsidie voor hogescholen voor maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’. Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar regeneratieve open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, kennis voor verdienvermogen, internationale voedselsystemen en duurzame lokale voedselproductie. Per subsidieaanvraag kun je minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor thematisch onderzoek door hogescholen, met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. 

Het onderzoek waartoe in deze call wordt opgeroepen, draagt bij aan het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken binnen het groene domein. Het uit te voeren praktijkgerichte onderzoek heeft drie doelen:

 • Het levert nieuwe kennis op
 • Het levert een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs
 • Het zorgt voor doorwerking naar de praktijk.

Binnen deze call zijn vijf thema’s bepaald waarop aanvragen kunnen worden ingediend. De vijf thema’s zijn:

 • Regeneratieve open teeltsystemen
 • Nieuwe eiwitbronnen
 • Kennis voor verdienvermogen
 • Internationale Voedselsystemen – Casus Kenia
 • Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland

Regeneratieve open teeltsystemen
Het doel van het beoogde project is om via multidisciplinair praktijkgericht onderzoek handelingsperspectieven (inzicht en maatregelen) te ontwikkelen voor praktijkpartners en/of publieke organisaties om de implementatie van innovatieve en duurzame open teeltsystemen te faciliteren en potentiële belemmeringen in beeld te krijgen.

Nieuwe eiwitbronnen
Het hoofddoel van het beoogde project is om via praktijkgericht onderzoek voor één eiwitketen een uitwerking te maken om stappen te zetten voor grootschaligere productie.
Hiervoor wordt het aangemoedigd met startups/bedrijven samen te werken. Vanuit de Nationale Eiwitstrategie is er de voorkeur voor een focus op ontwikkeling van (ketens voor) microbiële eiwit- bronnen, maar andere nieuwe eiwitbronnen zijn ook toegestaan.
Voor de gekozen eiwitketen is het vooral belangrijk dat deze (op termijn) een rendabel productiesys- teem kan draaien en dat duurzaamheid meegenomen wordt. U wordt gevraagd uw keuze van eiwitbron te onderbouwen. We vragen om de gehele keten te beschrijven en op ten minste twee ketenonderdelen in te zoomen.

Kennis voor verdienvermogen
Doel van het onderzoek is om Nederlandse boeren door middel van vertaalbare best practices te stimuleren om vergaande stappen te zetten in verduurzaming van het bedrijfsmodel met een goed verdienmodel.
Onderdeel van de analyse is een goede werkdefinitie van kringloop dan wel duurzamere bedrijven. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van al bestaande keurmerken. Het heeft de voorkeur om uitstootgegevens, gegevens over externaliteiten of gegevens over hoe extensief de bedrijfsvoering is (waarbij wel alleen naar toekomstgerichte bedrijven moet worden gekeken) of gegevens over hoe regeneratief de bedrijfsvoering is, te gebruiken.

Internationale Voedselsystemen – Casus Kenia
Het hoofddoel van het beoogde project is om via praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis en handelingsperspectieven voor de lokale ondernemer te ontwikkelen om te komen tot structurele vermindering van voedselverliezen in Kenia. Dat betekent dat initiatieven die hieraan bijdragen ook na het einde van het project door dienen te gaan. Post-harvest-management, voedselveiligheid, kwaliteitsgarantie en traceerbaarheid zijn manieren om dit te doen als deze aansluiten bij de lokale cultuur.

Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland
Identificeren en testen van potentieel interessante gewassen of voedselsystemen op locatie door middel van pilots.
Uitgangspunt bij de keuze van gewassen en voedselsystemen is dat deze natuurinclusief zijn. Dit betekent dat de ontwikkeling van deze gewassen of voedselsystemen in ieder geval niet ten koste mag gaan van natuur en biodiversiteit en deze natuur en biodiversiteit bij voorkeur juist versterkt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat deze gewassen of voedselsystemen geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben die schadelijk zijn voor de natuur.

Doelgroep

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Voorwaarden

Zie bijgaande call for proposal.

Subsidie

Je kunt maximaal € 500.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Projectvoorstel
 • Begroting in Excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing
 • Overzicht van betrokken projectgroepleden in Excel in het kader van de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ van NWO.