Subsidie humanitaire hulp

Subsidies
Subsidies voor het starten en opschalen van innovatieve oplossingen op het gebied van humanitaire hulp voor kwetsbare mensen in conflictgebieden die mede onbereikbaar zijn voor de traditionele humanitaire hulpverlening. Met deze subsidie probeert de subsidieverstrekker oplossingen te financieren de en te versnellen om de meest kwetsbare en moeilijkst te bereiken mensen in door conflicten veroorzaakte humanitaire crises te bereiken. Met name is men hierbij op zoek naar oplossingen die het potentieel hebben om transformaties binnen de humanitaire sector tot stand te brengen en te voorzien in veilig water en sanitaire voorzieningen, energie, levensreddende informatie en gezondheidsvoorzieningen en -diensten om door conflicten getroffen mensen te helpen. Er zijn hierbij twee soorten subsidies te onderscheiden: een startkapitaal van maximaal $ 250.000 CAD per project om te testen of je project in de praktijk werkt en effectief is, en een subsidie van maximaal $ 3.000.000 CAD om je project op te schalen. Beide subsidies zijn complimentair aan elkaar, en kun je online aanvragen.

Toepassing

De regeling is gericht op het aanpakken van de meest acute behoeften van mensen die getroffen worden door conflicten en die het potentieel hebben te worden opgelost door innovaties op het gebied van:

 • Veilig water en sanitaire voorzieningen (ALLEEN gericht op schaalbaarheid)
 • Energie
 • Levensreddende informatie
 • Leveringen en diensten op het gebied van de gezondheidszorg

De innovaties moeten lokale oplossingen mogelijk maken en inspelen op de lokale behoeften, leveringshiaten en gemeenschappelijke leveringsbarrières in conflicten. Bovendien moeten de innovaties gericht zijn op het verbeteren van de snelheid en kostenefficiëntie van de huidige humanitaire hulpverlening methodes.

Veilig water en sanitaire voorzieningen
Innovaties die een antwoord bieden op de uitdagingen op het gebied van schone watervoorziening en -toegang. De beschikbaarheid de toegankelijkheid wordt beïnvloed door o.a. de veranderende inkomsten- en uitgavenpatronen van de huishoudens, nieuwe bevolkingsdichtheidspatronen, beperkte beschikbaarheid van tot stroom (bv. grillige of geen elektriciteit, stijging van de brandstofprijzen), veiligheid en klimatologische factoren zoals droogtes of overstromingen.

Zelfs wanneer er water beschikbaar is, kan het zijn dat door conflicten getroffen gemeenschappen lange afstanden moeten lopen, vaak met groot persoonlijk risico, om de bron te bereiken, die vervuild kan zijn. Vrachtwagens inzetten water om gaten in de aanvoer te dichten is duur en onderhevig aan aanvallen.

Energie
Innovaties met betrekking tot de levering van alternatieve energiebronnen. Stroomvoorzieningen in conflictsituaties zijn vaak onbetrouwbaar, onderontwikkeld, duur, onderhevig aan aanvallen en onvoldoende om te voorzien in de behoeften van de getroffen bevolking en de energiekritische infrastructuur (zoals scholen, ziekenhuizen, marktplaatsen).

Levensreddende informatie
Innovaties die de barrières in de tweerichtingscommunicatie aanpakken. Tweerichtingsverkeer communicatie is vaak moeilijk te bereiken in een humanitaire omgeving. Gemeenschappen zijn voortdurend gevraagd om informatie te verstrekken, maar het antwoord op belangrijke vragen en feedback van de gemeenschap wordt vaak over het hoofd gezien, wat kan leiden tot wantrouwen en frustratie over de algehele respons.

Gezondheidsbenodigdheden en -diensten
Innovaties die de belemmeringen in verband met de gezondheidszorginfrastructuur en de vaardigheden van de lokale werknemers in de gezondeidszorg aanpakken.
Gezondheidszorginstellingen beschikken over te weinig middelen, zijn kwetsbaar voor aanvallen en hebben beperkte toegang tot de technologie voor het beheer van de gezondheidszorg. De gezondheidswerkers zelf zijn getroffen door crises en daarom mogelijk niet in staat om te reageren, wat leidt tot een verdere uitputting van formeel en informeel personeel in de gezondheidszorg. Verder kan het nodig zijn om voor het resterende personeel capaciteit op te bouwen om nieuwe en andere ziekten en verwondingen aan te pakken die zich voordoen in een humanitaire omgeving.

Innovaties moeten hierbij:

 • Lokaal geleide oplossingen mogelijk maken
 • Gericht zijn op de lokale behoeften en leveringsgaten
 • Gericht zijn op het overwinnen van gemeenschappelijke leveringsbarrières in conflictsituaties
 • Gericht zijn op het verbeteren van de tijdigheid en kostenefficiëntie van de huidige humanitaire hulpverleningsmethodes

Verder stimuleren de subsidieverstrekker innovaties die kunnen helpen bij de aanpak van de volgende thema's:

 • Gendergelijkheid
 • Klimaatbestendigheid
 • Communautaire samenhang en empowerment

De subsidieverstrekker moedigt innovaties aan die zich richten op de behoeften van vrouwen en meisjes, en mensen die sociaal gemarginaliseerd zijn vanwege hun geslacht, geslacht, seksualiteit , religie, leeftijd of inkomen, evenals mensen met een handicap, minderheden en mensen die staatloos zijn. 

Daarnaast is er financiële ondersteuning voor innovaties die lokale instellingen, maatschappelijke organisaties en dienstverleners versterken.

Doelgroep

De subsidie is gericht projecten die zich richten op het helpen van mensen die het moeilijkst te bereiken zijn als gevolg van door conflicten gegenereerde humanitaire noodsituaties:

 • Mensen in conflictgebieden
 • Intern ontheemden
 • Vluchtelingen

Hierbij is er vooral interesse voor innovaties die geschikt zijn voor zowel kamp- als/of niet-kampomgevingen.

Werkgebied

Moeilijk te bereiken conflictgebieden, waaronder:

 • Afghanistan 
 • Centraal-Afrikaanse Republiek 
 • Irak 
 • Libië
 • Mali
 • Noord-Nigeria
 • Somalië
 • Zuid-Soedan
 • Syrië
 • De Democratische Republiek Congo 
 • Jemen 

Subsidie

Startkapitaal (Seedfunding)
Het doel van startkapitaal is om nieuwe ideeën en benaderingen van humanitaire hulp te testen om zo te bepalen of ze al dan niet effectief zijn. 

Tegen het einde van de financieringsperiode wordt verwacht dat je project via een proof of concept kan bewijzen dat het effectief is. Hierbij is het belangrijk dat de innovatie het potentieel heeft om op schaal in andere contexten te worden uitgevoerd.

Per gehonoreerd project is er maximaal $ 250.000 CAD startkapitaal beschikbaar voor maximaal 18 maanden.
Naast de toekenning van de subsidie kunnen gehonoreerde projecten aanvullende steun krijgen, zoals promotionele ondersteuning, toegang tot investeerders- en partnernetwerkevenementen, mentorschapsmogelijkheden en partnerschapsbemiddeling.

De subsidieverstrekker verwacht aan 15 projecten een startkapitaal te kunnen verstrekken.
Wanneer je project de “proof of concept fase” heeft bereikt, en aangetoond is dat je humanitaire oplossing werkt kan je worden uitgenodigd om financiering aan te vragen om je project op te schalen, via de “Transition To Scale (TTS)” fase.

Transition To Scale (TTS) Funding 
Hierbij is er maximaal $ 3.000.000 CAD per project beschikbaar over een maximum van achttien (18) maanden om je project op te schalen.

Voorwaarden

 • In aanmerking komen onder meer sociale ondernemingen en andere erkende instellingen (bv. non-profitorganisaties en bedrijven met winstoogmerk) die:
  • Een rechtspersoon zijn
  • Het project en hierbij behorende activiteiten met succes kunnen uitvoeren
  • Subsidie kunnen aanvragen en beheren
 • Een project kan slechts één projectleider hebben, die aangesloten moet zijn bij de organisatie die het voorstel heeft ingediend
 • Een projectleider kan slechts op één subsidieaanvraag worden vermeld
 • Een instelling kan de aanvrager zijn van meerdere aanvragen, op voorwaarde dat het verschillende projectenleads betreft
 • De aanvragen moeten alle vereiste informatie bevatten

Restricties

Onderstaande organisaties en projecten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Aanvragen van eenmanszaken
 • Projectaanvragen die betrekking hebben op veiligheidsgerelateerde surveillance, wapens, geweld of soortgelijke technologieën
 • Verkennende wetenschap, louter capaciteitsopbouwinitiatieven, lopende programmatische financiering of ontwikkeling van de infrastructuur
 • Projecten met betrekking tot het creëren van een proof of concept voor innovaties waarvoor de kern de ontwikkeling van de infrastructuur is
 • Projecten waar eventuele benodigde intellectuele-eigendomsrechten eigendom zijn van een derde instantie, tenzij de rechthebbende voldoende licentierechten heeft verleend om de innovatie schaalvoordelen te behalen

Aanvragen

Er zijn twee verschillende aanmeldingsstromen: een voor startkapitaal (via het aanmeldingsformulier) en een voor Transition To Scale (via conceptnota, gevolgd door volledige aanvraag op uitnodiging).
Beide aanvragen moeten worden ingediend via de website van de verstrekker (zie links).

Let op

 • Voordat je een aanvraag kunt aanmaken moet je eerst een account aanmaken bij de subsidieverstrekker (zie link: Aanmaken account...)
 • Hierna kun je de aanvraag aanmaken en beheren (zie link: Aanmaken en beheren...)