Subsidie inclusie van mensen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn ondersteund die bijdragen aan de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. Dat wil zeggen mensen die zelf of waarvan hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Kaapverdië, Suriname, Caribisch Nederland (BES eilanden), Curaçao, Aruba en Sint Maarten en sub-Sahara Afrika. De subsidie is opgezet in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Toepassing

Het Oranje Fonds heeft met behulp van het Ministerie van SZW het Oranje Fonds op Naam VN Decennium Sociaal opgezet in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. 

Je subsidieaanvraag moet gericht zijn op het maken van verbinding tussen diverse doelgroepen in de samenleving (van mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst), waarbij uitsluitingsmechanismen zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme worden geadresseerd.

Sociale initiatieven gericht op eigen emancipatie, subdoelgroepen binnen de en sociale versterking komen ook in aanmerking voor een bijdrage. Daarbij richt het fonds zich ook op initiatieven met een focus op verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst.

Het Oranje Fonds heeft deze onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst staan in het meerjarenbeleidsplan en ziet in het VN Decennium Sociaal Fonds een mooie kans hieraan uiting te geven. 

Fonds op Naam van het Oranjefonds

VN Decennium Sociaal is een Fonds op naam van het Oranje fonds. Initiatieven komen daarom aanmerking voor een bijdrage als zij passen binnen de kaders van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bovendien het Prins Bernhard Cultuurfonds gevraagd een soortgelijk fonds op te richten, VN Decennium Fonds Cultuur. 

Werkgebied

Het Oranje Fonds draagt bij aan initiatieven binnen het gehele Koninkrijk en dus ook in de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en bijzondere gemeentes (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Cariben. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen ingediend worden via de Samenwerkende Fondsen Cariben.

Voorwaarden

 • Het project moet gericht zijn op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse (met name sub-Sahara) afkomst onderling en met andere doelgroepen in de Nederlandse samenleving. Met als aantoonbaar doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de doelgroepen van het VN Decennium en het versterken van de sociale cohesie door bijvoorbeeld:
  • Versterken van de eigen sociale positie in de samenleving
  • Tegengaan van vooroordelen, stereotype beeldvorming of racisme
  • Duurzame interetnische ontmoeting, begrip en wederzijdse hulprelaties.
 • Het project moet gericht zijn op het vergroten van kennis over een of meer van de volgende thema’s:
  • Maatschappelijke noden bij de diverse doelgroepen van het VN Decennium
  • Het effect van (anti-zwart) racisme in onze samenleving
  • Methodieken om stereotypen, vooroordelen en racisme te voorkomen dan wel tegen te gaan
  • Methodieken die inclusie en interetnische samenwerking bevorderen
  • Methodieken die de empowerment en emancipatie van de diverse doelgroepen versterken.

Restricties

Initiatieven die eerder door het Ministerie van SZW zijn gehonoreerd binnen het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst worden uitgesloten.

Als er sprake is van een doorontwikkeling, uitbreiding of opschaling van het initiatief kunnen deze projecten mogelijk wel in aanmerking komen voor een bijdrage van het Oranje Fonds. 

Subsidie

Aanvragen kunnen in aanmerking komen voor een bedrag van max. €25.000,. 

In geval van een uitgebreidere aanvraag kan het fonds een grotere bijdrage overwegen en uit het reguliere budget aanvullend financieren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het plan, en daarnaast moet er sprake zijn van een breed financieel draagvlak.

Een bijdrage wordt toegezegd op basis van co-financiering.

Aanvragen

Online via de website van het fonds (zie links). In het systeem kies je voor het formulier ‘VN Decennium Sociaal’.

Belangrijk
Aanvragen die op een andere manier binnenkomen worden niet in behandeling genomen door het fonds.