Subsidie initiatieven duurzaamheid

Subsidies
Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers.

Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor:

 • Zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten
 • Inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven
 • Inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten
 • Kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen

De concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven zélf, komen niet voor subsidie in aanmerking.
Subsidie wordt alleen verleend als alle noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd om burgers te bewegen tot het investeren in een concreet duurzaamheidsinitiatief. Zo komen de kosten voor de organisatie van losstaande bijeenkomsten over zonnestroomsystemen of andere duurzame thema's niet in aanmerking voor subsidie maar komt een bijeenkomst om deelnemers te werven voor een collectief zonnestroomsysteem, als onderdeel van een compleet project, wel in aanmerking voor subsidie.

Doelgroep

Vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Indien de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is
 • Op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten
 • Reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten

Subsidie

De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.
Er worden geen subsidies van minder dan € 5.000,- verstrekt.

Aanvragen

Online via de website van de subsidieverstrekker (zie links), of per post (zie bijlagen).

Meesturen

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie bijlagen)
 • Statuten van je organisatie
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als je de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie hebt ontvangen)
 • De-minimisverklaring (verplicht als je in de afgelopen 3 jaar de-minimissteun hebtt ontvangen)
 • Machtigingsverklaring (verplicht als je aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)