Subsidie initiatieven water gericht op klimaatverandering

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op aanpassingen aan klimaatverandering, waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Het project kan betrekking hebben op het bij en breder publiek versterken van kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van hemelwater, het opvangen en bergen van hemelwater, het verminderen van afstroming van hemelwater naar de riolering of naar oppervlaktewater of het langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, waarmee de watervraag in droge perioden vermindert. Per projectonderdeel kan er subsidie worden aangevraagd. De stimuleringsbijdrage bedraagt 20% van de projectkosten, met een maximum van € 5.000 per aanvraag voor natuurlijke personen, en een maximum van € 10.000 per aanvraag voor rechtspersonen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van ruimtelijk adaptieve maatregelen met een watercomponent, met als doel:

 • Het bij een breder publiek versterken van kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van hemelwater, en
 • Het uitvoeren van één van de volgende maatregelen:
  • Het opvangen en bergen van hemelwater op eigen terrein
  • Het verminderen van afstroming van hemelwater naar de riolering
  • Het verminderen van afstroming van hemelwater naar oppervlaktewater
  • Het vergroten van de sponswerking, langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, waarmee de watervraag in droge perioden vermindert

Onder ruimtelijk adaptief verstaan we aanpassingen aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

Doelgroep

Natuurlijke personen en rechtspersonen zonder op winst gerichte doelstelling.

Voorwaarden 

 • Het project wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Hollandse Delta
 • Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid
 • Aan het project ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes
 • Het project wordt door of in opdracht van de aanvrager uitgevoerd

Restricties

Een stimuleringsbijdrage wordt geweigerd indien:

 • Door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden
 • De realisatie van een project is gestart vóór indiening van de volledige aanvraag
 • De realisatie van een project niet binnen 6 maanden ná toekenning van de stimuleringsbijdrage is gepland
 • Werkzaamheden in het project niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving of beleid
 • Voor het project al eerder een stimuleringsbijdrage uit deze regeling is ontvangen, tenzij sprake is van gefaseerde uitvoering
 • Het project behoort tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager
 • De aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zou hebben geleid

Subsidie

De stimuleringsbijdrage bedraagt 20% van de projectkosten met dien verstande dat de stimuleringsbijdrage voor natuurlijke personen een maximum kent van € 5.000 en voor rechtspersonen een maximum van € 10.000.

Subsidieplafond
Voor de uitvoering van deze regeling geldt een plafond voor de doelgroep natuurlijke personen van € 100.000 en voor de doelgroep rechtspersonen eveneens € 100.000. In totaal bedraagt het plafond voor 2021 derhalve € 200.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Let op
Voor verschillende uitvoeringsfasen van een project kunnen afzonderlijke aanvragen voor een stimuleringsbijdrage worden ingediend, met dien verstande dat de stimuleringsbijdrage voor het totale project, dat wil zeggen alle uitvoeringsfasen tezamen, nooit meer bedraagt dan het maximum bedrag.

Meesturen

 • Projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes