Subsidie innovatie duurzame landbouw

Subsidies
Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de landbouwsector, door kennisinstellingen zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht en innovatie-intermediairs en samenwerkingsverbanden op dit gebied. De activiteiten waarvoor je subsidie gaat aanvragen kunnen betrekking hebben op brede thema's. Van verbetering van de bodemstructuur en klimaatadaptatie tot verbetering van de afzetmogelijkheden voor duurzamer geproduceerde producten en een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 15.000 euro. In totaal is er dit jaar 50.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling. 

Toepassing

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de landbouwsector, kennis- en onderzoeksorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het gebied van innovatie en verduurzaming in de landbouw.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Een kmo in de landbouwsector, waaronder we verstaan
  Het gaat hierbij om kleine, middelgrote en micro-ondernemingen of kmo's: ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt
 • Een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding
 • Een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld van een bedrijf uit de landbouwsecor en een onderzoeksinstelling

Werkgebied 

Provincie Groningen.

Voorwaarden

 • De activiteit wordt uitgevoerd in de provincie Groningen
 • De activiteit is gericht op ten minste één van de onderstaande thema's:
  • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
  • Verbeteren van bodemstructuur en -biologie
  • Verbeteren van afzetmogelijkheden voor duurzamer geproduceerde producten
  • Klimaatmitigatie
  • Klimaatadaptatie
  • Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier
  • Versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Restricties

Subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Voor dezelfde activiteit reeds subsidie is aangevraagd op grond van deze regeling
 • De te verstrekken subsidie staatssteun vormt als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de de-minimisverordening of de de-minimisverordening landbouw
 • Indien niet voldaan wordt aan de bovenstaande voorwaarden

Subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €15.000,00.
Indien voor een project al door een ander bestuursorgaan, door de Europese Commissie of door private organisaties of personen subsidie is verstrekt, wordt de te verstrekken subsidie zodanig berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het totaal van de voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Subsidieplafond
Dit jaar is er 50.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand