Subsidie instellingen geboortezorg

Subsidies
Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op basis van het aantal aangesloten verloskundige samenwerkingsverband wordt het maximaal aan te vragen bedrag bepaald. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland.

Deze activiteiten kunnen bestaan uit:

 • Het implementeren van aanpassingen tussen en aan zorginformatiesystemen die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker
 • Het coördineren van de implementatie van de aanpassingen voor het regionaal partnerschap
 • Het mogelijk maken dat zorggebruikers de informatie uit alle zorginformatiesystemen uit de geboortezorgketen kunnen ontsluiten richting hun PGO, conform het MedMij-afsprakenstelsel
 • Het informeren van zorggebruikers over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen
 • Het organiseren van inspraak, zodat de belangen van de zorggebruiker worden vertegenwoordigd

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een regionaal partnerschap.
Een regionaal partnerschap is een een samenwerkingsverband:

 • Dat bestaat uit minimaal drie verloskundig samenwerkingsverband en (VSV’s) en/of integrale geboortezorg organisatie (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn
 • Waarbij in ieder geval de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg betrokken zijn.

Verloskundig samenwerkingsverband
Lokale vorm van overleg en samenwerking georganiseerd rondom een ziekenhuis waar verloskundige zorg wordt verleend, waarbinnen in ieder geval tweede- of derdelijns verloskundige zorg, eerstelijns verloskundige zorg en kraamzorg samenwerken en in sommige gevallen ook aanbieders van jeugdgezondheidszorg.

Integrale geboortezorg organisatie
Integraal geboortezorgmodel zonder scheiding tussen eerste- en tweedelijns zorg georganiseerd in een juridische entiteit met gezamenlijke verantwoordelijkheid en bekostigd met integrale tarieven

Voorwaarden

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bestaat uit minimaal drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn
 • De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg zijn bij de samenwerking betrokken

De organisaties die als penvoerder van het regionaal partnerschap kunnen optreden zijn:

 • De regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).
 • De regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s).
 • De gezamenlijke organisatie van VSV’s, die de juridische bevoegdheid heeft

De penvoerder moet rechtspersoonlijkheid hebben, zoals ook is beschreven in de Kaderregeling.

Subsidie

Per VSV is maximaal €88.200 beschikbaar. Op basis van het aantal aangesloten VSV’s wordt het maximaal aan te vragen bedrag bepaald.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt deze vervolgens doormailen.

Meesturen

 • Aanvraagformulier VIPP Babyconnect
 • Plan van aanpak
 • Begroting
 • Bewijs van deelname van het programmabureau Babyconnect
 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de andere deelnemende organisaties
 • De ingevulde checklist waaruit blijkt wat de aard en de omvang van de veranderopgave is van het regionaal partnerschap
 • Het ingevulde overzicht met deelnemende VSV's
 • Ondertekende DAEB overeenkomst
 • Eventueel een volmacht

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand