Subsidies
Fondsen

Subsidie internationalisering en internationale samenwerking in de creatieve industrie

Subsidie voor projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context en waarvan de activiteiten hoofdzakelijk in het buitenland plaatsvinden. De hoogte van het subsidiebedrag dat je aanvraagt wordt gebaseerd op de begroting van je project en is afhankelijk van onder meer redelijkheid en de mate van cofinanciering. Er is géén minimum of maximum vastgesteld voor aan te vragen subsidies. Binnen deze regeling kun je ook een startsubsidie aanvragen van maximaal € 7.500 voor de fase voorafgaand aan je onderzoek of de uitvoering van je project. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 375.000
Per uitgifte
€ 0
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor projecten van professionele makers, -beschouwers, -ontwerpbureaus of culturele instellingen of organisaties, die in samenwerking met één of meerdere internationale partners tot stand komen.

Projecten dragen vanuit de context van de Nederlandse creatieve industrie, bij aan het versterken van internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op projecten gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context.

Doelgroep

Professionele makers, -beschouwers, -ontwerpbureau,  culturele instellingen of organisaties, in samenwerking met één of meerdere internationale partners.

Voorwaarden

 • Een subsidie wordt alleen verleend als het project aansluit op de taakopvatting van het fonds
 • Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, of een buitenlands equivalent hiervan
  • Het project start binnen zes maanden na de beschikkingsdatum
  • De looptijd van het project is niet langer dan 24 maanden
  • Er is sprake van een begrotingstekort en de behoefte aan een subsidie is, naar het oordeel van het bestuur, aangetoond
  • Van de werkwijze van de aanvrager kan redelijkerwijs worden verwacht dat de door de aanvrager gestelde doelen zullen worden bereikt
  • De aanvrager is niet tekortgeschoten in het nakomen van zijn subsidieverplichtingen in het kader van een project waarvoor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie eerder een subsidie heeft verleend
  • Het resultaat wordt gepubliceerd of op andere wijze publiek toegankelijk gemaakt
 • In aanvulling op bovenstaande toetst het fonds een aanvraag op de volgende punten:
  • Veiligheid van reizen: Er wordt gekeken of er op het moment van de geplande reisbeperkingen, dan wel dringende adviezen gelden voor internationale reizen naar het desbetreffende land. Voor het bestuur zijn hierbij de reisadviezen op www.nederlandwereldwijd.nl bepalend. Subsidie mag niet gebruikt worden voor reizen naar een gebied waar op het moment van reizen een reisadvies met kleurcode oranje of rood geldt
  • Duurzaamheid: Het bestuur stimuleert duurzaam reizen. Als een reis voor het project per trein maximaal acht uur bedraagt, vergoedt het bestuur alleen de kosten voor reizen over land
 • Alle bij een aanvraag betrokken culturele instellingen of organisaties die in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd zijn onderschrijven en verhouden zich tot de codes:
  • Code Diversiteit en Inclusie
  • Governance Code Cultuur 2019
  • De aanvrager past de principes van de Fair Practice Code toe bij de uitvoering en verantwoording van het project

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid, of die subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024
 • Projecten die al door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn gesubsidieerd op basis van de Regeling Architectuur, Regeling Vormgeving of Regeling Digitale cultuur; met uitzondering van een startsubsidie
 • Projecten van aanvragers die gedurende de looptijd van het project al ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van hun ontwikkelplan vanuit de Regeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Projecten waarvoor op het moment van indienen al een aanvraag in behandeling is op basis van een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Activiteiten die al hebben plaatsgevonden of starten voor de beschikkingsdatum
 • Projecten waarbij geen sprake is van een redelijke mate van cofinanciering gegeven de opzet van het project
 • Projecten waarvoor na een geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit door het bestuur opnieuw een aanvraag wordt ingediend, zonder dat er sprake is van door de aanvrager benoemde gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten
 • Projecten waarvoor al tweemaal eerder subsidie is aangevraagd en waarbij de aanvragen zijn geweigerd of negatief zijn beoordeeld
 • Aanvragen die niet op tijd worden ingediend of niet volledig zijn
 • Aanvragen die specifiek zijn gericht op een artist-in-residence-traject
 • Aanvragen voor opzichzelfstaande presentaties in het buitenland
 • Onderwijsprogramma’s
 • Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs of universiteiten
 • Studiereizen in het kader van een opleiding
 • Projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding
 • Projecten die een reprise of een herdruk betreffen
 • Seriële productie
 • Arbeidskosten voor medewerkers binnen dienstverband van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen
 • Het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen
 • Reguliere inrichtings-,bouw- en restauratiekosten
 • Activiteiten en kosten die direct samenhangen met het oprichten van een bedrijf of organisatie
 • Activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen

Subsidie

Per subsidieronde is een maximaal beschikbaar budget vastgesteld. De hoogte van het bedrag dat je aanvraagt wordt gebaseerd op de begroting van je project en is afhankelijk van onder meer redelijkheid en de mate van cofinanciering. Er is geen minimum of maximum vastgesteld voor aan te vragen bijdrages.

Binnen deze regeling kun je ook een startsubsidie aanvragen van maximaal € 7.500 voor de fase voorafgaand aan je onderzoek of de uitvoering van je project. Met een startsubsidie kun je inhoudelijke deskundigheid betrekken, de opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak.

Aanvragen

Online via de website van het fonds, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Meesturen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Projectplan dat voldoende inzicht biedt in het doel, de opzet en de planning van het project inclusief een vorm van kennisuitwisseling richting het Nederlands ontwerpveld
 • Sluitende begroting en dekkingsplan waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist en waarbij de uitgangspunten van de Fair Practice Code worden gevolgd
 • Presentatieplan
 • Cv’s van diegenen die het project uitvoeren
 • Digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden of een buitenlands equivalent hiervan
 • Representatieve afbeelding van het project, bestemd voor communicatie- uitingen door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de aanvrager liggen
 • Indien van toepassing, een relevant portfolio
 • Intentieverklaringen van of samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste projectpartners
 • Indien van toepassing, een verklaring over de afspraken met betrekking tot intellectueel eigendom

 

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Innovatie en technologie
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Kunst, cultuur en media
Onderwijs
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Europa Azie Afrika Arabische landen Noord-Amerika Zuid-Amerika Oceanie Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden