Subsidie jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling

Subsidies
Subsidie voor preventie, interventie en projecten gericht op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij jeugdigen tot en met 17 jaar en hun ouders die effectief bijdraagt aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Het kan hierbij o.a. gaan om het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen, het voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen of het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders. De subsidie is bedoeld voor professionele organisaties of rechtspersonen in het domein van jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling. Subsidiabel zijn o.a. de loonkosten voor de inzet van deskundige medewerkers, locatiegebonden kosten voor de benodigde ruimte en materiaal- en activiteitenkosten. In totaal is er € 10.525.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor organisaties binnen het domein jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling die jaarlijkse preventieve aanpakken en interventies of eenmalige innovatieve projecten voor jeugdigen tot en met 17 jaar en hun ouders uitvoeren.

Met de subsidie worden preventieve aanpakken en interventies of innovatieve projecten uitgevoerd die gericht zijn op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij Rotterdamse jeugdigen:

 • Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen
 • Het voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen
 • Het versterken en het voorkomen van problemen bij jeugdigen met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking
 • Het versterken van opvoedvaardigheden van ouders
 • Het voorkomen en terugdringen van middelengebruik en verslaving bij alle jeugdigen met extra aandacht voor risicogroepen

Werkgebied

Gemeente Rotterdam.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een innovatief project, waarbij je tevens aan een of meer van de onderstaande criteria voldoet:

 • Er wordt een nieuwe aanpak of interventie ontwikkeld
 • Er wordt een bestaande effectieve aanpak of interventie doorontwikkeld ten behoeve van:
  • Een nieuwe doelgroep
  • Een nieuwe setting in de wijk, school, thuis of online
 • Er wordt een effectieve aanpak of interventie uit het buitenland aangepast aan de Nederlandse, of voor zover van toepassing, de specifiek Rotterdamse context
 • Er wordt een pilot in de praktijk op basis van de resultaten van een Walstroomlab uitgevoerd

Subsidie

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 een subsidieplafond van € 10.525.000. Dit bedrag is uitgesplitst naar de volgende deelplafonds:

 • € 9.900.000 voorpreventieve aanpakken en interventies of innovatieve projecten uitgevoerd die gericht zijn op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij Rotterdamse jeugdigen
 • € 625.000 voor het bieden van een project met een innovatief karakter

Subsidiabele kosten
Uitsluitend de volgende kosten kunnen voor subsidie aanmerking komen:

 • Loonkosten in verband met de inzet van deskundige medewerkers, volgens de van toepassing zijnde gemiddelde cao-conforme uurtarieven
 • Locatiegebonden kosten voor de benodigde ruimte die een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten
 • Materiaal- en activiteitenkosten voor zover deze een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).