Subsidie jeugdzorg

Subsidies, Financieringen en kredieten
Subsidie gericht op het waarborgen van cruciale jeugdzorg bij liquiditeitsproblemen, waarbij de zorginstelling binnen zes maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag niet meer over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar betaalverplichtingen te voldoen. De subsidie wordt berekend op basis van de liquiditeitsbehoefte en bedraagt ten hoogste 15% van dat deel van de jaaromzet van de organisatie dat jeugdhulp of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering betreft.

Toepassing

Subsidie voor het borgen van de continuïteit van cruciale jeugdzorg, indien er sprake is van een aantoonbaar liquiditeitsprobleem.
Van een aantoonbaar liquiditeitsprobleem is sprake indien de organisatie binnen 6 maanden na de datum van ontvangst van haar complete aanvraag zonder subsidie niet over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar betaalverplichtingen te voldoen.

Doelgroep

 • Jeugdhulp waarvoor door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een landelijk raamcontract is afgesloten
 • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdhulp 
 • Zorg voor jeugdigen
 • Verplichte zorg voor jeugdigen
 • Pleegzorg voor jeugdigen
 • Verslavingszorg voor jeugdigen
 • Forensische zorg voor jeugdigen

Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien:

 • Het liquiditeitsprobleem ondanks de bemiddeling door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd niet is verholpen
 • De organisatie voldoende aannemelijk maakt dat en hoe zij met de subsidie op grond van deze regeling in staat is de continuïteit van de cruciale jeugdzorg te borgen, op basis van het continuïteitsplan
 • De aanvragende organisatie met de overheid een overeenkomst sluit waarbij de Staat haar belast met en zij zich verplicht tot het verrichten van de dienst van algemeen economisch belang, bedoeld in het vierde lid.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Statuten
 • Kopie van een bankafschrift
 • Beschrijving van de ondernemingsstructuur, met toelichting over de zeggenschap
 • Meest recente jaarrekening inclusief jaarverslag en controleverklaring, dan wel een concept jaarrekening, indien het jaar is afgerond en nog geen accountantsverklaring is afgegeven
 • De begroting van het huidige kalenderjaar en een begroting van het komende kalenderjaar
 • Liquiditeitsprognose per maand, voor de periode van achttien maanden na het indienen van de aanvraag, aansluitend bij de jaarrekening of concept jaarrekening,
 • Overzicht van de omzetspreiding per jeugdhulpregio, op basis van de omzet van de jaarrekening of concept jaarrekening
 • Overzicht van het aantal jeugdigen per zorgvorm in het huidige en voorgaande kalenderjaar
 • Getekende uitvoeringsovereenkomst 

De aanvraag gaat daarnaast vergezeld van een continuïteitsplan van de aanvrager, opgesteld in overleg met de betrokken gemeenten, waaruit blijkt:

 • Dat sprake is van cruciale jeugdzorg , en een mogelijke discontinuïteit daarvan
 • Dat sprake is van een aantoonbaar liquiditeitsprobleem
 • Wat de organisatie en de betrokken gemeenten tot nu toe reeds hebben ondernomen om discontinuïteit te voorkomen
 • Dat en hoe het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft bemiddeld
 • Welke activiteiten de organisatie nu voorstelt om de continuïteit te borgen en wat de noodzakelijke kosten hiervan zijn
 • Dat en hoe de continuïteit gedurende en na afloop van de subsidieperiode geborgd is
 • Wat de rol en bijdrage van de betrokken gemeenten is bij de activiteiten
 • Welk subsidiebedrag gelet op de liquiditeitsprognose en de begroting noodzakelijk is om de continuïteit te borgen
 • Hoe de subsidie uuiterlijk binnen één jaar wordt terugbetaald