Subsidie journalistiek

Subsidies, Fondsen
Subsidie om in teamverband op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen voor problemen binnen de journalistiek of binnen een journalistieke organisatie. Hierbij kun je als team elke maand subsidie aanvragen om experimenten uit te voeren. In totaal is er voor het hele subsidieprogramma  750.000 euro beschikbaar. Je kunt je online aanmelden. Nieuw dit jaar is dat er twee innovatieprogramma's zijn: één voor de meer gevorderde vernieuwers die hun idee willen verduurzamen en een "light programma" voor teams of individuen die kennis willen maken met vernieuwing in de journalistiek.

Toepassing

Subsidie gericht op de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor een probleem in de journalistiek. 
De regeling bestaat uit een begeleidingsprogramma en hiermee samenhangende subsidieverstrekking.

Doelgroep

Privé personen en rechtspersonen.
Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht, maar pas zodra je bent toegelaten. Op het moment van toelating dus nog niet.

Voorwaarden

Het verstrekkende fonds beslist gelijktijdig op de verzoeken op basis van randvoorwaardelijke en inhoudelijke criteria

Randvoorwaardelijke criteria
De randvoorwaardelijke criteria bestaan uit zowel:

 • Journalistieke karakter, waarbij de activiteiten betrekking hebben op
  • Journalistieke producten
  • Journalistieke diensten
  • Platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren, of
  • Modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren; als ook
 • Innovatieve karakter, waarbij de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen binnen een van de vereiste vormen van het journalistieke karakter, waarbij vernieuwing kan bestaan uit:
  • Nieuwe activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van bestaande activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van nieuwe met activiteiten binnen het journalistieke karakter

Inhoudelijke criteria
De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan en betreffen:

 • Het karakter van de teamsamenstelling: in hoeverre zijn de juiste competenties aanwezig om het voorgenomen activiteitenplan uit te voeren
 • Het duurzame karakter van de activiteiten: in hoeverre kan het aangedragen probleem leiden tot een oplossing die zelfvoorzienend kan worden voortgezet na het subsidietraject; en
 • De uitvoerbaarheid van de activiteiten: in hoeverre kan het voorgenomen activiteitenplan worden uitgevoerd binnen de termijn van en met de beschikbare middelen binnen de regeling

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt 750.000 euro beschikbaar, aan te vragen door alle teams gedurende het programma.  

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Activiteitenplan volgens een door het fonds vastgesteld format
 • Aanbiedingsbrief
 • Cv’s van alle deelnemende teamleden