Subsidie journalistieke producties en oprichting plaatselijke mediafondsen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden vertrekt aan mediaorganisaties voor journalistieke producties. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor plaatselijke mediafondsen en ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 voor journalistieke mediaproducties van mediaorganisaties. Je kunt de subsidie aanvragen als gemeente of rechtspersoon, wanneer je een mediafonds wilt gaan beheren. Daarnaast kun je de subsidie aanvragen als mediaorganisatie of natuurlijk persoon, wanneer je subsidie wilt aanvragen voor een journalistieke mediaproductie die bijdraagt aan het beter informeren van inwoners. Gedurende de looptijd van de regeling kun je de subsidie twee keer per jaar online aanvragen.

Toepassing

Er kan projectsubsidie worden verstrekt ter ondersteuning van een gemeentelijk mediafonds. Het mediafonds kan vervolgens subsidies verstrekken voor journalistieke producties die de inwoners van Zuid-Holland informeren over wat er in zijn of haar omgeving speelt.

Daarnaast kan er er via deze regeling rechtstreeks subsidie worden verstrekt aan mediaorganisaties voor de totstandkoming van journalistieke producties die de inwoner van Zuid-Holland informeert over wat er in zijn of haar omgeving speelt.

Doelgroep

 • Gemeenten of rechtspersonen die een gemeentelijk mediafonds beheren
 • Mediaorganisaties
 • Natuurlijke personen

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden

Gemeentelijke mediafondsen

 • Het gemeentelijk mediafonds stelt zich ten doel de kwaliteit van de journalistiek in de bewuste gemeente te stimuleren
 • De journalistieke productie die het gemeentelijk mediafonds honoreert, draagt bij aan beter geïnformeerde inwoners van Zuid-Holland over hetgeen speelt in hun omgeving
 • De onafhankelijkheid bij de verdeelprocedure van de te verstrekken subsidies door het mediafonds is gewaarborgd
 • Voldoende is gewaarborgd dat personen met een persoonlijk belang hebben bij d everdeelprocedure niet betrokken zijn bij de verdeelprocedure
 • Gemeentelijke cofinanciering is gegarandeerd voor tenminste 50% van de subsidiabele kosten;
 • Het gemeentelijk mediafonds is actief in een gemeente met ten hoogste 150.000 inwoners op het moment van aanvraag

Rechtstreekse subsidie voor journalistieke producties

 • De journalistieke productie draagt bij aan beter geïnformeerde inwoners van Zuid-Holland over hetgeen speelt in hun omgeving
 • De journalistieke productie wordt door een mediaorganisatie gepubliceerd of uitgezonden

Restricties

In onderstaande gevallen zal subsidie geweigerd worden.

Gemeentelijke mediafondsen

 • Onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd is
 • Onvoldoende is gewaarborgd dat personen met een persoonlijk belang bij de verdeelprocedure niet betrokken zijn bij de verdeelprocedure
 • Het gevraagde bedrag minder dan € 5.000 bedraagt
 • Als aan de aanvrager in het betreffende kalenderjaar al subsidie is verstrekt in het kader van deze regeling, waarbij de periode december 2020 tot en met december 2021 als eerste kalenderjaar geldt

Rechtstreekse subsidie voor journalistieke producties

 • Het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 1.500 bedraagt
 • Niet kan worden gegarandeerd dat de journalistieke productie door een lokale mediaorganisatie zal worden gepubliceerd of uitgezonden
 • Niet kan worden gegarandeerd dat de journalistieke productie 12 uur na publicatie of uitzending vrij en zonder kosten digitaal openbaar wordt gemaakt
 • De bij de aanvraag betrokken mediaorganisatie niet solvabel is
 • De aanvrager in het betreffende kalenderjaar subsidie kan aanvragen bij een gemeentelijk mediafonds

 

Subsidie

Gemeentelijke mediafondsen
50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000
Wanneer de subsidie minder dan € 5.000 bedraagt wordt de subsidie niet verstrekt.

Rechtstreekse subsidie voor journalistieke producties
De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000.
Wanneer de subsidie minder dan € 5.000 bedraagt wordt de subsidie niet verstrekt.

Aanvragen

Gedurende de aanvraagperiode via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen aanvragen rechtstreekse subsidie voor journalistieke producties

 • Een ondertekende toezegging van een mediaorganisatie dat de journalistieke productie in principe door haar wordt gepubliceerd of uitgezonden en, indien er sprake is van een coproductie, tevens een toezegging daartoe door de coproducerende mediaorganisatie
 • Een toezegging door aanvrager, zo nodig aangevuld met een toezegging van de mediaorganisatie of mediaorganisaties, bedoeld in onderdeel a, dat de journalistieke productie ten hoogste 12 uur na publicatie of uitzending, vrij en zonder kosten digitaal openbaar wordt gemaakt

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand