Subsidie kinderen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten gericht op ondersteuning van kwetsbare kinderen in de basisschool leeftijd in de eigen woon- en leefomgeving. Belangrijk hierbij is dat het project zicht biedt op een direct, concreet en praktisch nut voor kinderen. Subsidieaanvragen voor het aanleggen of opknappen van schoolpleinen zijn niet mogelijk. De subsidieaanvraag mag niet kleiner zijn dan 2.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een vooraanvraag. Deze vooraanvraag kun je online invullen.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten gericht op ondersteuning van kwetsbare kinderen in de basisschool leeftijd in de eigen woon- en leefomgeving.

Belangrijk hierbij is dat het project is verankerd in de lokale gemeenschap of het betreffende werkveld van de jeugdhulpverlening en er sprake is van participatie van kinderen. Overleg, kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen uit de omgeving is hierbij essentieel.

Doelgroep

Het fonds steunt projecten gericht op kinderen van 0 tot 18 met een sterke focus op de doelgroep 5-15 jaar. Dit betekent dat het fonds zich vooral richt op projecten waarbij de doelgroep haar oorsprong vindt in de (Nederlandse) basisschool leeftijd.

Voorwaarden

Inhoudelijke criteria

 • Kinderen en hun directe belangen staan centraal
 • De rechten van het kind vormen het uitgangspunt 
 • Het project biedt zicht op een direct, concreet en praktisch nut voor kinderen
 • Het project is gericht op ondersteuning van kinderen in de eigen woon- en leefomgeving
 • Het project is maatschappelijk relevant
 • Het project is verankerd in de lokale gemeenschap of het betreffende werkveld van de jeugdhulpverlening 
 • Er is sprake van participatie van kinderen
 • Overleg, kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen uit de omgeving is essentieel 
 • Bij vernieuwende projecten is het belangrijk dat het project zichtbaar is in bijvoorbeeld lokale media

Financiële criteria

 • Er is aantoonbare noodzaak voor financiering door derden
 • De aanvrager levert zelf ook een bijdrage, eventueel door de inzet van menskracht 
 • Indien de aanvrager meerdere fondsen benadert waardoor de bijdrage van het fonds kleiner wordt dan € 2.000,- , wordt het verzoek niet in behandeling genomen 
 • De financiële structuur van het project moet transparant zijn, wat inhoudt dat er bijvoorbeeld een begroting en een dekkingsplan beschikbaar moet zijn.

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Projecten die behoren tot de taak en verantwoordelijkheid van de overheid
 • Individuele hulp
 • in de regel financiert het fonds geen projecten van andere grote goede doelen die actief zijn op de Nederlandse fondsenwervende markt
 • Aanleggen of opknappen van schoolpleinen 

Aanvragen

Om te beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie moet je eerst een vooraanvraag indienen, dit kan via een online formulier (zie links).

Vermelden in je vooraanvraag
In je vooraanvraag (maximaal één pagina) beschrijf je de onderstaande punten

 • Binnen welk programma je project valt (Pleegzorg, Werken aan Veerkracht of Onderwijs in Nederland)
 • Naam van je organisatie
 • Probleemstelling (waarvoor wil je een oplossing vinden?)
 • Doelgroep
 • Korte omschrijving van het project
 • Korte omschrijving van de beoogde resultaten en het aantal te bereiken kinderen
 • Globale inschatting van het benodigd budget.