Subsidie kleinschalige live optredens professionele kunstenaars

Subsidies
Subsidie voor het voorbereiden en realiseren van kleinschalige live door professionele (podium)kunstenaar voor publiek, passend binnen de geldende COVID-19 maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. De subsidie kan worden verstrekt voor kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van de uitvoering en bedraagt maximaal € 15.000 per aanvraag. Interessant detail is dat stapeling van subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

De subsidie is erop gericht (podium)kunstenaars te ondersteunen bij het voorbereiden en realiseren van kleinschalige live uitvoeringen in Flevoland voor publiek, passend binnen de geldende COVID-19 maatregelen die door de regering zijn afgekondigd.

Doelgroep

Professionele (podium)kunstenaars  die kleinschalige live-uitvoeringen willen ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van de Covid-19 crisis.

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door een individuele professionele (podium)kunstenaar of door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die artistiek en financieel verantwoordelijk is voor het werk van een of meer professionele (podium) kunstenaar(s).

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Voorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt indien:

 • De aanvraag past binnen het doel van deze nadere regels
 • De aanvrager behoort tot de doelgroep
 • De aanvrager kan aantonen dat hij professioneel actief is (geweest) in de (podium)kunsten en in die hoedanigheid in de afgelopen acht jaar heeft deelgenomen aan uitvoeringen in Flevoland
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die resulteren in live uitvoeringen, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van de Covid-19 crisis, waarbij zowel de veiligheid van publiek als uitvoerenden gegarandeerd moet zijn
 • De kosten in redelijke verhouding staan tot de voorgenomen activiteiten

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd wanneer:

 • Niet wordt voldaan aan de eerdergenoemde voorwaarden
 • Het subsidieplafond is bereikt
 • De live uitvoering niet in Flevoland plaatsvindt
 • Het primair om een online uitvoering gaat
 • Niet wordt voldaan aan de doelstelling van deze nadere regels
 • Onvoldoende is gewaarborgd dat de door de Rijksoverheid vastgestelde beperkende maatregelen inzake de Covid-19 crisis worden nageleefd of waar anderszins sprake is van onaanvaardbare risico’s
 • Onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen
 • Voor de uitvoering van het project op grond van de Nadere regels Projecten Podiumkunst 2018 subsidie is ontvangen
 • De aanvrager eerder een subsidie op grond van deze nadere regels heeft ontvangen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met minimum van € 2.500,00 en een maximum van € 15.000.

Het subsidieplafond bedraagt € 200.000.

Stapeling van subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • Kosten die worden doorbelast vanuit een andere instelling/onderneming, waarbij uit de gegevens van de KvK blijkt dat deze wordt bestuurd door één of meer dezelfde bestuursleden
 • De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW, die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd
 • Reguliere exploitatiekosten
 • Kosten die samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen aangegaan voordat een eenmalige subsidie is aangevraagd, tenzij sprake is van kosten voor onderzoek, voorlichtingsactiviteiten of het ontwikkelen van plannen met betrekking tot de in de aanvraag genoemde activiteiten
 • Kosten van (deel)activiteiten die plaatsvinden buiten Flevoland
 • Kosten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is ontvangen

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een inhoudelijk plan omvattende een concrete omschrijving van de uitvoering, waarbij in ieder geval ingegaan wordt op:
  • Een beschrijving van de organisatie/maker
  • De doelstellingen van de uitvoering
  • Het artistiek concept van uitvoering;
  • Communicatie en marketing
  • De wijze waarop wordt omgegaan met de COVID maatregelen en richtlijnen
  • Prestatieoverzicht omvattende een duidelijke weergave van het geplande aantal 
 • Uitvoeringen/activiteiten, de plaats en datum waarop deze plaatsvinden en het verwachte publieksbereik
 • Een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten, inclusief een onderbouwing
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager
 • Een cv, recensie(s) of aankondiging(en) waaruit blijkt dat de aanvrager professioneel actief is geweest in de (podium)kunsten en in die hoedanigheid in de afgelopen periode heeft deelgenomen aan uitvoeringen in Flevoland
 • Indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair voor het indienen van een aanvraag, een ondertekende machtiging waaruit blijkt dat de intermediair namens de aanvrager optreedt