Subsidie kunst en cultuur

Subsidies
Langlopende subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en talentontwikkeling binnen de beeldende kunst. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor kunst-, cultuur- en erfgoedprojecten waarin doelgroepen of specifieke gebieden met een lage participatiegraad op een nieuwe manier aantoonbaar actief worden bereikt, zoals ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en jongeren.

Toepassing

Langlopende subsidieregeling (vier jaar) gericht op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en erfgoed en cultuur en maatschappij.

Cultuur en Erfgoed
Subsidie voor projecten die de historie/het verhaal van Drenthe op innovatieve wijze ontsluiten en/of gebruikmaken van moderne (interactieve) methoden en op die manier meer mensen bij de geschiedenis van Drenthe betrekken.

Streektaal
Subsidie voor projecten die op innovatieve wijze het imago van de streektaal verbeteren, gebruikmaken van moderne (interactieve) methoden en media en/of jongeren aantoonbaar bij de streektaal betrekken.

Festivals en manifestaties
Subsidie voor festivals en manifestaties in een van de kunstdisciplines met een duidelijk bovenlokale uitstraling en bereik (minimaal 1.500 bezoekers) die bijdragen aan de vrijetijdseconomie van Drenthe. Er dient sprake te zijn van cofinanciering door de gemeente waar het desbetreffende festival/evenement plaatsvindt. Daarnaast is (financieel) draagvlak van bedrijfsleven en/of particulieren een belangrijk element binnen aanvragen.

Professionele podiumkunsten
Subsidie voor projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend professioneel aanbod in Drenthe.

Beeldende Kunst en het Landschap
Subsidie voor innovatieve professionele projecten met minimaal een provinciale uitstraling waarbij verbinding wordt gelegd tussen natuur, landschap en kunst.

Talentontwikkeling
Subsidie voor initiatieven die op projectbasis op zijn minst een provinciaal platform bieden voor de ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten onder begeleiding van professionals.

Participatie
Subsidie voor provinciebrede kunst-, cultuur- en erfgoedprojecten waarin doelgroepen of specifieke gebieden met een lage participatiegraad op een nieuwe manier aantoonbaar actief worden bereikt, zoals ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en jongeren.

Doelgroep

De aanvrager van de subsidie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten. Indien de subsidie € 200.000,-- of meer bedraagt, wordt van de aanvrager verwacht dat hij voldoet aan de eisen van 'cultural governance'.

Voorwaarden

Men zal je aanvraag toetsen op o.a. onderstaande criteria.

  • Kwaliteit
  • Bereik (geografisch en sociaal)
  • Vernieuwing van het cultuuraanbod
  • Cultureel ondernemerschap
  • PR & Marketing

Zie de bijlage met de originele regeling voor de volledige weergave van de voorwaarden.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabel geachte kosten.

Subsidiable kosten
Subsidiabele kosten zijn de voor het initiatief noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project.

Niet subsidiabele kosten

  • Kosten voor het opbouwen van reserve/eigen vermogen
  • Kosten voor uren van instellingen die een subsidie per boekjaar ontvangen en die reeds in deze subsidie per boekjaar gefinancierd zijn
  • BTW voor zover aftrekbaar of te verrekenen
  • Kosten ten behoeve van investeringen in accommodaties en aanschaf van apparatuur in accommodaties

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.