Subsidie kunst en cultuureducatie

Subsidies
Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/ of in de kunst- en cultuursector te verstevigen of te bestendigen. Aanvragen voor amateurkunst vallen buiten het bereik van deze regeling. Als aanvragende organisatie moet je tussen de twee en zes jaar bestaan als rechtspersoon en gevestigd zijn in het werkgebied van de verstrekker of verantwoordelijk zijn voor de exploitatie èn volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst, zoals binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten. De subsidie kan worden aangevraagd voor voor ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten, waarbij de ontwikkelactiviteiten verplicht zijn en de reguliere activiteiten facultatief. 

Toepassing

Professionele culturele organisaties algemeen
Subsidie om duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector in het werkgebied van de verstrekker richten op professionele kunst of cultuureducatie financieel te ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties hun eigen organisatie, positie in hun eigen kunstdiscipline en/ of in de kunst- en cultuursector in brede zin verstevigen of bestendigen.

Hierbij moet het gaan om activiteiten in één van de volgende disciplines:

 • Muziek en muziektheater
 • Theater
 • Dans
 • Erfgoed (musea)
 • Visuele kunsten
 • Film
 • Letteren
 • Cultuureducatie

De ontwikkelactiviteiten moeten gericht zijn op één gekozen ontwikkeldoel in artistiek opzicht, zakelijk opzicht, ontwikkeling van
marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie.

Je kunt gedurende de looptijd van deze regeling maximaal twee keer subsidie aanvragen voor een plan met een looptijd van 1 of 2 jaar, met dien verstande dat de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd op 31 december 2024 moeten eindigen.

Professionele culturele organisaties die in 2020 een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was
Ook heeft de regeling tot doel om een deel van de organisaties die in 2020 op hun aanvraag voor de regeling Vierjarige subsidies van de subsidieverstrekker voor de periode 2021-2024 een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was, ter overbrugging financieel te ondersteunen voor reguliere activiteiten en voor de ontwikkeling van (nieuwe) financieringsvormen en/ of een (nieuw) bedrijfsmodel.

De ontwikkelactiviteit moet gericht zijn op de ontwikkeling van (nieuwe) financieringsvorm(en) en/ of een (nieuw) bedrijfsmodel ter bevordering van een toekomstbestendige bedrijfsvoering van de organisatie.

Je kunt als overbrugging in 2021 maximaal één keer subsidie aanvragen voor een periode van een jaar met verlengingsmogelijkheid in 2022, met dien verstande dat de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd op 31 december 2021 moeten eindigen.

Werkgebied

Gemeente Amsterdam.

Doelgroep

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een aanvrager die:

 • Minimaal twee en niet meer dan zes jaar bestaat op de datum van indiening, te beoordelen aan de hand van de statuten; waarbij aanvragers die hun aanvraag indienen tussen 1 april en 1 juni 2021 ook als peildatum 1 januari 2021 kunnen kiezen; en
 • Gedurende de gehele bestaansperiode rechtspersoonlijkheid bezit met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk en gedurende die bestaansperiode activiteiten in continuïteit uitvoerde; en
 • Gevestigd is in Amsterdam en waarbij uit de statuten blijkt dat het doel is activiteiten te ontplooien op het gebied van kunst en cultuur

Daarnaast kan deze subsidie worden aangevraagd door een aanvrager die:

 • Pp zijn aanvraag voor de regeling Vierjarige subsidies van de subsidieverstrekker voor de periode 2021-2024 het advies ‘honoreren’ van de adviescommissie kreeg, maar vanwege het bereiken van het subsidieplafond in het geheel niet is gehonoreerd; en
 • Verantwoordelijk is voor de exploitatie èn volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst, te weten binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten.

Voorwaarden

Professionele culturele organisaties algemeen
Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • Artistiek belang indien de aanvrager in het aanvraagformulier heeft aangegeven te willen inzetten op artistieke ontwikkeling dan wordt de aanvraag ook beoordeeld op het subcriterium Ontwikkeling
 • Zakelijke uitvoerbaarheid indien de aanvrager in het aanvraagformulier heeft aangegeven te willen inzetten op zakelijke ontwikkeling of ontwikkeling van marketing/publieksbereik dan wordt de aanvraag ook beoordeeld op het subcriterium Ontwikkeling
 • Belang voor de stad indien de aanvrager in het aanvraagformulier heeft aangegeven te willen inzetten op ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie, dan wordt de aanvraag ook beoordeeld op het subcriterium Ontwikkeling

Professionele culturele organisaties die in 2020 een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was
Bij deze aanvragen wordt bij de herziening op het ondernemingsplan beoordeeld of de wijzigingen in lijn zijn met het over de aanvraag 2021- 2024 uitgebrachte advies, of de wijzigingen voldoende zijn toegelicht en of de Amsterdamse prestaties nog in verhouding zijn met het door de adviescommissie geadviseerde bedrag.

Ook wordt het jaarplan dat is gericht op de ontwikkeling van een (nieuwe) financieringsvorm(en) en/ of een (nieuw) bedrijfsmodel, beoordeeld aan de hand van het boordelingscriterium "ontwikkeling".

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd als:

 • De aanvrager op grond van de omschrijving niet voor subsidie in aanmerking komt
 • Aanvragers al een meerjarige subsidie ontvangen van de subsidieverstrekker of van de gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan 2021-2024
 • De aanvraag betrekking heeft op amateurkunst
 • De aanvraag als "onvoldoende" wordt beoordeeld op één van de beoordelingscriteria
 • De aanvraag lager dan een "voldoende" wordt beoordeeld op het beoordelingscriterium waar het ontwikkeldoel onder valt
 • De aanvraag bij de totale beoordeling minder dan 10,5 punten heeft behaald
 • In het jaar van aanvragen reeds drie aanvragen in de discipline waarvoor wordt aangevraagd zijn gehonoreerd
 • Uit het track record van twee (kalender)jaren of twee seizoenen voorafgaand aan het tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend, niet blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger(s), aantoonbaar actief is geweest in de discipline(s) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • Het ondernemingsplan niet wordt uitgevoerd in de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd en/of de aanvraag is ingediend na aanvang van de uitvoering van het ondernemingsplan
 • Aan de aanvrager reeds twee keer eerder een subsidiebedrag op grond van deze regeling is toegekend

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker

Meesturen professionele culturele organisaties algemeen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Ondernemingsplan van maximaal 20 pagina’s met ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten
 • Afschrift van de statuten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van maximaal drie maanden oud
 • `begroting behorende bij het ondernemingsplan;
 • Track record van twee (kalender)jaren of de twee seizoenen direct voorafgaand aan het tijdvak waarvoor de subsidie wordt gevraagd, waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger, aantoonbaar actief is geweest in de discipline(s) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • Inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen over twee (kalender)jaren direct voorafgaand aan de aanvraag, inclusief samenstellingsverklaring, door een gecertificeerde accountant afgegeven beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring

Professionele culturele organisaties die in 2020 een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een herziening op het ondernemingsplan dat is ingediend bij de aanvraag voor een vierjarige subsidie 2021-2024 bij de verstrekker van maximaal 10 pagina’s, met een aanpassing in activiteiten en prestaties voor 2021
 • Een jaarplan van maximaal 10 pagina’s gericht op de ontwikkeling van (nieuwe) financieringsvorm(en) en/ of een (nieuw) bedrijfsmodel voor continuering van de activiteiten in 2021 en ter bevordering van een toekomstbestendige bedrijfsvoering van de organisatie
 • Een herziening op de begroting die is ingediend bij de aanvraag voor een vierjarige subsidie 2021-2024 bij de verstrekker en behorende bij de herziening op het ondernemingsplan en het jaarplan voor 2021.