Subsidie kwaliteitsverbetering en verduurzaming campings en vakantieparken

Subsidies
Subsidie voor eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings en vakantieparkenvoor het inhuren van expertise die nodig is voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 12.500. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor het inhuren van benodigde expertise voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of verduurzaming van campings en vakantieparken.

De subsidie kan gebruikt worden voor het inhuren van externe expertise voor advies, onderzoek, het opstellen van een businessplan, coaching, planvorming of begeleiding gericht op kwaliteitsverbetering of het inhuren van externe expertise voor advies, onderzoek, planvorming of begeleiding gericht op verduurzaming.

Doelgroep

Eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings dan wel vakantieparken voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes die bestemd zijn voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

  • Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van inhuur van expertise die noodzakelijk is voor het onderzoek en de planvorming gericht op kwaliteitsverbetering of verduurzaming van campings dan wel vakantieparken voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

  • De activiteit financieel niet haalbaar is
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
  • Er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie
  • De aanvraag betrekking heeft op fysieke kwaliteitsverbetering of verduurzaming

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 12.500.
Er worden geen subsidies verstrekt lager dan € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

  • Begroting van de kosten van de activiteit
  • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
  • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
  • Documentatie waaruit blijkt dat de plekken op de camping, dan wel de huisjes op het vakantiepark voor toeristisch-recreatieve verhuur worden aangeboden
  • Indien de aanvrager een VvE is en de camping, dan wel het vakantiepark in eigendom is van meerdere VvE’s: een verklaring van de andere VvE of VvE’s waarin staat dat deze geen bezwaar heeft dan wel hebben tegen de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd