Subsidies

Subsidie landschapsbeheer provincie Overijssel

Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen door een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied uitgewerkt in een bidbook. De georganiseerde groep ontvangt subsidie om het landschapsbeheer uit te voeren zoals uitgewerkt in het bidbook. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de clusters natuur op landbouwgronden, landschap in landbouw en natuurgebieden, cultuurhistorie, natuur, blauwe diensten op landbouwgronden en de diverse subclusters en landschapspakketten. De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of een samenwerkingsverband van genoemde partijen. De subsidie bedraagt maximaal minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 500.000
Per uitgifte
€ 25.000 - € 250.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel.

Streekeigen Landschapsbeheer (SLb) is een collectieve aanpak van een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied, uitgewerkt in een bidbook. Een bidbook is een aanbod van, voor en door het gebied om landschapselementen langjarig te onderhouden. Het bidbook is tevens een vereiste om subsidie aan te kunnen vragen op grond van deze regeling.

De georganiseerde groep ontvangt subsidie om het landschapsbeheer uit te voeren zoals uitgewerkt in het bidbook. Daarvoor worden beheerovereenkomsten met eigenaren van landschapselementen gesloten. De activiteiten kunnen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd of door de eigenaar van het landschapselement.

Er kan subsidie worden verstrekt voor beheermaatregelen behorende bij de volgende landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel:

Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt voor aanleg- en herstelmaatregelen, behorende bij de landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel, met uitzondering van herstelmaatregelen ten behoeve van een landschapselement waarvoor in de afgelopen tien jaar enige beheersubsidie is verstrekt.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of een samenwerkingsverband van genoemde partijen. 

Voorwaarden

 • De aanvrager is:
  • Een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van:
   • Inwoners
   • Particuliere grondeigenaren of pachters
   • Agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of
   • Een samenwerkingsverband van genoemde partijen
  • Of een gemeente of Terrein Beherende Organisatie als de georganiseerde groep geen rechtspersoonlijkheid bezit
 • De eindbegunstigde van de subsidie is een:
  • Particuliere grondeigenaar of pachter
  • Agrarische ondernemer, of
  • Een samenwerkingsverband van genoemde partijen
 • De aanvrager heeft een oriënterend gesprek gehad met de landschapscoördinator en deze adviseert positief over het indienen van een aanvraag
 • De beheeractiviteiten die in een Bidbook Streekeigen Landschapsbeheer uitgewerkt zijn, passen binnen Kwaliteitsambitie 2, zoals verwoord op bladzijde 14 e.v. van de Catalogus Gebiedskenmerken
 • De aanleg en herstelmaatregelen zijn ondersteunend aan het beheer van landschapselementen in het kader van Streekeigen Landschapsbeheer

Restricties

Je komt niet voor subsidie in aanmerking als:

 • Er sprake is van landschapselementen waarop nog verplichtingen rusten op grond van deze regeling of andere regelingen op grond waarvan een subsidie is verstrekt voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer of landschapsbeheer
 • Er sprake is van beheer, aanleg of herstel dat plaatsvindt op percelen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland
 • Er sprake is van uitvoering op overheidsgrond
 • Er sprake is van uitvoering op eigendom van een Terrein Beherende Organisatie
 • De eindbegunstigden:
  • Grote ondernemingen zijn
  • In financiële moeilijkheden verkeren
  • Een subsidie terug moet betalen, als gevolg van een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin die subsidie onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard
  • Het kosten betreft die gemaakt zijn voor een activiteit die al is gestart voor het indienen van de aanvraag
  • De te verstrekken subsidie minder dan € 25.000  bedraagt.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op: je moet eerst een oriënterend gesprek hebben gehad met de landschapscoördinator van Landschap Overijssel. De landschapscoördinator moet een positief advies geven over jouw aanvraag.

Meesturen:

 • Het plan voor Streekeigen landschapsbeheer.
 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. U maakt hiervoor gebruik van één van de volgende rekentools:
  • Format werkplan SLB 2022 3 tijdvakken - 21 jaar;
  • Format werkplan SLB 2022 4 tijdvakken - 28 jaar;
  • Format werkplan SLB 2022 5 tijdvakken - 30 jaar.
  • Handleiding bij de formats werkplannen.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Overijssel
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden