Subsidie leerwerktrajecten

Subsidies
Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder startkwalificatie, werkloze van 55 jaar en ouder en statushouders. Per leerwerktraject bedraagt de subsidie minimaal € 1.000, en maximaal  € 2.500 euro. 

Toepassing

Ondernemers, gemeenten of onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor leerwerktrajecten voor jongere, kwetsbare oudere of statushouder op de arbeidsmarkt.
Het kan hierbij gaan om een traject waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing of passende begeleiding, met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk.

Er is voor onderstaande doelgroepen subsidie beschikbaar voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen en de voorbereiding en organisatie van tien of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Kwetsbare jongeren
Jongere of jong volwassene tussen de 16 en 27 jaar die moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en er
niet of nauwelijks in slaagt daar een duurzame positie te verwerven. Dit maakt hem kwetsbaar, gezien de complexe eisen die de huidige samenleving stelt.
Een startkwalificatie is het hebben van een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Kwetsbare ouderen
Werkloze van 55 jaar en ouder waarbij sprake is van een lage kans op werkhervatting en langdurige werkloosheid, geringe investeringen in kennis en beperkte mobiliteit. Het kan hierbij gaan om een leerwerktraject waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing of passende begeleiding, met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk.

Statushouder
Een vreemdeling van 18 jaar of ouder die in Nederland een ‘verblijfsvergunning asiel’ voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft
ontvangen.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

De aanvrager is een Overijsselse gemeente, een onderwijsinstelling, een onderneming of een groep van ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een Overijsselse gemeente, een onderwijsinstelling, een onderneming of een collectief van ondernemingen met een vestiging in Overijssel
 • Een leerwerktraject wordt gevolgd voor minimaal 20 uur per week, gedurende minimaal drie en maximaal twaalf maanden
 • Als de aanvrager een gemeente of een onderwijsinstelling is wordt samengewerkt met minimaal één onderneming uit Overijssel, die het leerwerktraject aanbiedt
 • Als de aanvrager een uitzendbureau is wordt samengewerkt met een gemeente en minimaal één onderneming uit Overijssel, die het leerwerktraject aanbiedt
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie:
  • Als bedoeld in artikel 6.29.2 sub a aan artikel 31 of 35 van de AGVV
  • Als bedoeld in artikel 6.29.2 sub b aan de de-minimisverordening

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • De aanvraag alleen betrekking heeft op een inburgeringstraject, stageplek, regulier bekostigd onderwijs, vrijwilligerswerk of dagbesteding
 • Als er alleen een aanvraag wordt ingediend voor de voorbereiding en organisatie van tien of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Subsidie

Subsidiebedragen

 • Leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen: Maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per leerwerktraject
 • Voorbereiding en organisatie van tien of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen: Maximaal 10% van de totale subsidie.

Subsidiabel kosten
Voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen zijn o.a. de kosten van de scholing en begeleiding subsidiabel. 
Dit betekent dat de loonkosten van de kwetsbare jongeren, kwetsbare ouderen of statushouders niet subsidiabel zijn.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een bewijs van bankrekening als je nog nooit subsidie hebt ontvangen van de provincie,  of als je bankrekeningnummer is gewijzigd
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde

Tip
Je kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden via het aanvraagformulier van de verstrekker.
Wij raden je aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat je aan het invullen begint.