Subsidie lokale publieke media

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers door lokale publiek media, gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen en het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. De subsidie bedraagt maximaal €250.000 per project. 

Toepassing

Subsidie voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van ten hoogste één jaar die gericht zijn op journalistieke professionalisering.

Uitgangspunt is dat deze nieuwe medewerker(s) zich tijdens de projectperiode van (ten hoogste twee keer) een jaar of een gedeelte daarvan volledig toeleggen op journalistieke professionalisering of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn.

De subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in:

 • De kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuw te creëren arbeidsplaatsen uitsluitend ten behoeve van de journalistieke professionalisering
 • Bijkomende kosten tot ten hoogste tien procent van de toegekende subsidie van activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden en die van toegevoegde waarde zijn voor een project

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

 • Zelfstandig opererende lokale publieke media-instellingen die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media zijn aangewezen; en
 • Lokale publieke media-instellingen in een samenwerkingsverband of die aantoonbaar de intentie hebben een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan, mits alle betrokken lokale publieke media-instellingen op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media zijn aangewezen.

Voorwaarden

Er zijn randvoorwaardelijke en inhoudelijke criteria van toepassing.

Randvoorwaardelijke criteria

 • Het project richt zich op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en is onderdeel van een project dat gericht is op journalistieke professionalisering
 • Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een eindverantwoordelijke persoon die aantoonbaar in staat is zowel inhoudelijk als organisatorisch het project in goede banen te leiden
 • De aanvragende lokale publieke media-instelling is door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 aangewezen als lokale publieke media-instelling, welke aanwijzing geldig is gedurende de projectperiode
 • De aanvrager is voor de projectperiode verzekerd van de reguliere bekostiging als bedoeld in artikel 2.170b van de Mediawet 2008

Inhoudelijke criteria

 • Het soortelijk gewicht van het plan: is het realistisch te veronderstellen dat dit daadwerkelijk leidt tot journalistieke professionalisering, tot meer en beter nieuws
 • Ambitie: geeft de samenstelling en de beschreven ambitie van het uitvoerend team er voldoende blijk van dat de lokale nieuwsvoorziening gebaat is bij dit initiatief en is daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanstellen van journalisten en medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren
 • Samenwerking: is er binnen het project sprake van een vorm van samenwerking en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen. Daarbij kan worden gedacht aan samenwerking met het onderwijs, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Uitvoerbaarheid: zijn de gestelde doelen van het project binnen het beoogde tijdpad uit te voeren en wordt de voortgang op een adequate manier getoetst en geëvalueerd.

Het fonds beoordeelt eerst of een verzoek voldoet aan de randvoorwaardelijke criteria. Als een verzoek niet aan deze criteria voldoet, wijst het fonds het verzoek op formele gronden af.

Subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling is € 2,85 miljoen per jaar.
Per aangevraagd project kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 275.000.
Voor het creëren van een nieuwe arbeidsplaats op voltijdbasis kan een subsidie worden verstrekt van maximaal € 50.000,- per jaar.

Overigens bedraagt de subsidie nooit meer dan de jaaromzet van de lokale publieke media-instelling.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Begroting waaruit blijkt dat de continuïteit van de aanvrager gewaarborgd is en er geen andere financiële omstandigheden zijn die op enigerlei wijze kunnen conflicteren met een juiste besteding van de toegekende subsidie
 • Een verklaring waarin de aanvrager aangeeft vanuit onafhankelijkheid te opereren en binnen de werkzaamheden vastgestelde journalistieke uitgangspunten en waarden te hanteren en respecteren
 • Een document waaruit blijkt dat de aanvrager door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 is aangewezen als lokale publieke media-instelling, welke aanwijzing geldig is gedurende de projectperiode
 • Wanneer het een aanvraag van een samenwerkingsverband is moet je bovendien een documenten meesturen waaruit blijkt dat de aanvrager gemachtigd is namens de aangesloten lokale publieke media-instellingen op te treden en dat alle betrokken lokale media-instellingen door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 zijn aangewezen als lokale publieke media-instelling