Subsidie lokale vervoersprojecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen e verenigingen, die deze lokale vervoersprojecten organiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het project door de lokale gemeenschap gedragen moet worden, en er minimaal 1.500 reizigers vervoerd moeten worden. Per project is er maximaal € 20.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie om bij te dragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van kleine kernen en voorzieningen in landelijke gebieden en wijken en buurten in stedelijke gebieden, door aanvullend vraagafhankelijk maatwerkvervoer door vrijwilligers te ondersteunen in gebieden waar het voor het openbaar vervoer niet of slechts tegen hoge kosten mogelijk is een passend vervoeraanbod neer te zetten, dat voorziet in de behoeftes van de reizigers.

Concreet betekent dit dat met deze regeling projecten gestimuleerd worden, die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer.

Deze projecten bevorderen de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen, doordat het vervoer van vrijwilligers uit het gebied georganiseerd wordt en ze helpen inwoners van deze gebieden om mobiel te blijven en deel te nemen aan de maatschappij, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doelgroep

Rechtspersonen zonder winstoogmerk die lokale vervoersprojecten in de Nederlandse provincie Limburg organiseren en uitvoeren, kunnen voor subsidie op grond van deze nadere subsidieregels in aanmerking komen.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle volgende criteria:

 • Er is sprake van het organiseren en uitvoeren van een project gericht op personenvervoer in een doelgebied
 • De activiteiten van het project waarvoor subsidie kan worden aangevraagd vallen in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2027
 • Het project:
  • Betreft vrijwilligerswerk
  • Wordt uitgevoerd met een auto
  • Is toegankelijk voor alle inwoners van het doelgebied, die zelfstandig in en uit kunnen stappen
  • Is complementair aan het beroepsmatig personenvervoer
 • Het aangeboden vervoer betreft deur-tot-halte (aansluiting aan het OV) en lokaal deur-tot-deur vervoer in een doelgebied of naar bij de subsidieaanvraag aangewezen lokale bestemmingen buiten het doelgebied (puntbestemmingen).
  Het vervoer binnen het doelgebied vormt daarbij de hoofdmoot (minimaal 70% van alle ritten binnen het doelgebied, maximaal 30% naar puntbestemmingen)
 • Het project wordt gedragen door de lokale gemeenschap. Dit blijkt uit:
  • Een heldere visie op het te organiseren vervoer
  • Een stabiele opbouw van de organisatie (overall minimaal 15 vrijwilligers verdeeld over verschillende functies: minimaal 3 bestuurders, 2 coördinatoren / planners, 10 chauffeurs)
  • Een kostendekkende financiering (inclusief provinciale subsidie)
  • Een vervoersbehoefte binnen het doelgebied: per kalenderjaar moeten minimaal 1.500 reizigers vervoerd worden
   Nieuwe projecten vervoeren uiterlijk vanaf het derde jaar van het project de gevraagde aantallen. Een project wordt als nieuw beschouwd, als het vervoersinitiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd minder dan 2 jaar geleden is opgezet.
 • Alvorens Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvraag beslissen stellen zij de Concessiehouder van de Concessie Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031 in de gelegenheid om te adviseren over de door de subsidieaanvrager ingediende aanvraag (doelgebied en puntbestemmingen). Indien naar het oordeel van de Concessiehouder sprake is van een overlapping met het vervoer dat op grond van de Concessie Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031 wordt verricht, beslissen Gedeputeerde Staten of het project (al dan niet in gewijzigde vorm) kan doorgaan

Restricties

De subsidieaanvraag zal worden afgewezen indien:

 • Het project niet aansluit bij de doelstelling van deze subsidie (zie toepassing)
 • Het project niet door een aanvrager is ingediend die voldoet aan de criteria (zie doelgroep_
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de genoemde voorwaarden
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperioden is ingediend
 • Het project personenvervoer betreft dat niet onder de uitzondering van artikel 2, vijfde lid van de Wet personenvervoer 2000 valt

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per project, per jaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).