Subsidie loonkosten i.v.m. corona crisis (COVID-19)

Subsidies
Subsidie voor doorbetaling van de loonkosten door werkgevers die door het corona virus te maken hebben met een acute omzetdaling van minimaal 20% gedurende een periode van drie maanden. Je kunt de subsidie aanvragen voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Je kunt de subsidie berekenen door het percentage van de verwachte omzetdaling te vermenigvuldigen met de loonsom over een aangiftetijdvak van een maand x 1,3 x 0,9. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

Berekening omzetdaling

 1. De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de periode als 1 maart tot en met 31 juli 2020  te delen door de referentie-omzet.
  De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt, in hele procenten en naar boven afgerond.
 2. Wanneer je organisatie uiterlijk 1 januari 2019 is gestart kun je de referentieomzet berekenen door de omzet over 2019 te delen door vier (je hebt dan een gemiddelde kwartaalomzet)
  Ben je later dan 1 januari 2019 gestart met je organisatie dan kun je de referentieomzet berekenen door de gerealiseerde omzet in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020 te delen door het aantal maanden dat je actief bent, en dat vervolgens te te vermenigvuldigen met drie
 3. Indien de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt, in afwijking van het derde lid, uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond.
 4. Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling
  behandeld als waren zij een groep. Voor de bepaling van de omzetdaling als bedoeld in de eerste zin worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland.
 5. Subsidies en baten die betrekking hebben op een langere periode dan de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020 worden naar rato aan de betreffende perioden toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling

Doelgroep

Natuurlijke- en rechtspersonen.

Voorwaarden

 • De aanvragende werkgever moet in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%
 • De subsidie wordt vertrekt per loonheffingennummer, over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • De werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
 • De werkgever doet na 18 maart 2020 geen verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend
 • De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten
 • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening
 • De werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie
 • De werkgever doet de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten
 • De werkgever meldt onverwijld en schriftelijk aan de Minister indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie
 • De werkgever overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep
 • Indien aan de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend, informeert de werkgever het college van burgemeester en wethouders dat de loonkostensubsidie heeft verleend, over de subsidieverlening op grond van deze regeling
 • De werkgever werkt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan onderzoek dat erop is gericht de verstrekker inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan, of de ontwikkeling van het beleid.

Restricties 

In onderstaande gevallen zal de subsidie geweigerd worden:

 • Wanneer niet of onvoldoende aannemelijk is dat de omzetdaling van de betreffende werkgever ten minste 20% zal zijn
 • Het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet correspondeert met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens
 • Geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, over de aangiftetijdvakken, bedoeld in artikel 10, tweede tot en met vierde lid
 • De aanvraag anderszins niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen

Subsidie

Berekening van de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening
De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van:
A* x B* x 3 x 1,3 x 0,9

 • Hierbij staat:
  • A*
   Het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling
  • B*
   De loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in het tijdvak, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538
  • Voor de loonsom, bedoeld in de omschrijving van de constante B* wordt uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020, met dien verstande dat indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent
  • Indien er geen loongegevens zijn over het tijdvak, bedoeld in het tweede lid, wordt uitgegaan van het loon over de maand november van het jaar 2019. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het twaalfde aangiftetijdvak van het jaar 2019, waarbij de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent
  • Indien er geen sprake is van een aangiftetijdvak van een maand of vier weken, wordt het loon per werknemer herleid naar een loon per aangiftetijdvak van een maand
  • De in aanmerking te nemen gegevens uit de loonaangifte van de werkgever ten behoeve van de bepaling van constante B* worden beoordeeld op grond van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 15 maart 2020 is ingediend, alsmede de aanvullingen daarop die uiterlijk op die datum hebben plaatsgevonden

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.