Subsidie maatschappelijke organisaties in Friesland

Subsidies
Subsidie voor maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en amateurorganisaties om maatregelen te kunnen nemen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld extra schoonmaakmiddelen, het plaatsen van kuchschermen en waarschuwingsborden, maar ook om het inschakelen van extra personeel. De subsidie bedraagt maximaal 1.500 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen. 

Toepassing

Subsidie om buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties voor het nemen van maatregelen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten.
Hieronder wordt in ieder geval begrepen het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur- en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen

Doelgroep

Buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Friesland met als rechtsvorm vereniging of stichting.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende toetsingscriteria:

 • De aanvrager is op het moment van indienen van de aanvraag gevestigd in Friesland
 • De  activiteiten vinden plaats in Friesland

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Er aan de aanvrager reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
 • De activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn geheel of deels gericht is op het behalen van winst
 • Voor de maatregelen als bedoeld in artikel 4 een Rijks of gemeentelijke subsidie is of kan worden verstrekt
 • De aanvraag betrekking heeft op maatregelen die worden uitgesloten van subsidie op grond van beleid van provinciale staten of gedeputeerde staten
 • Het aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 225

Subsidie

De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,.
Indien berekening van de maximale subsidie ertoe leidt dat de subsidie minder dan € 225 zou bedragen wordt de subsidie geweigerd.

Subsidiabele kosten

 • Alle kosten in aanmerking die vanaf 6 mei 2020 zijn of worden gemaakt voor het nemen van maatregelen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten
 • Ook omzetbelasting is subsidiabel, voor zover deze voor de aanvrager niet verrekenbaar is.

Niet subsidiabele kosten

 • De reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger komt niet voor subsidie in aanmerking
 • Kosten van rente, bankdiensten, financieringen en gerechtelijke procedures, komen niet voor subsidie in aanmerking

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het formulier vervolgens per mail opsturen.