Subsidie MKB, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

Subsidies
Subsidie voor bedrijven in het mkb, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven voor projecten gericht op het leren en ontwikkelen van werknemers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De subsidie biedt ook ruimte  voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Het subsidiebedrag is vooral heel erg afhankelijk van het soort aanvrager. Een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld maximaal 500.000 euro subsidie aanvrage, terwijl een individueel bedrijf maximaal 25.000 euro subsidie kan aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor mkb bedrijven en grootbedrijven in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Er kan o.a. subsidie worden verstrekt voor:

 • Het doorlichten van het bedrijf, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Doelgroep

 • Individuele mkb-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Voorwaarden

MKB Bedrijven

 • De aanvrager is een MKB bedrijf (zie bijlage voor een MKB verklaring
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen
 • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten

Samenwerkingsverbanden

 • Een samenwerkingsverband heeft minimaal twee mkb-ondernemingen. Als aanvrager (penvoerder) kunnen optreden: een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging
 • Er dient een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd te worden waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om de samenwerkingspartners te vertegenwoordigen
 • Het totale subsidiebedrag wordt gestort op de bankrekening van de penvoerder. Deze verdeelt de ontvangen subsidie onder de overige deelnemende partijen van het samenwerkingsverband
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten

Grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Aanvragers zijn een grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

 • De subsidieaanvraag niet voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen
 • De beoogde initiatieven en resultaten onvoldoende meetbaar zijn geformuleerd
 • De subsidieaanvraag ziet op een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 • De haalbaarheid van de beoogde aanpak onvoldoende aannemelijk is gemaakt
 • De evaluatieopzet onvoldoende of ongeschikt is om de effectiviteit en bruikbaarheid van een initiatief te kunnen beoordelen
 • Een initiatief niet uitvoerbaar is binnen bestaande wet- en regelgeving
 • Onvoldoende is aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van een initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Pp grond van deze regeling binnen een aanvraagtijdvak reeds subsidie is verleend voor een soortgelijk of vergelijkbaar initiatief ten behoeve van dezelfde onderneming of hetzelfde samenwerkingsverband
 • Er geen de-minimisverklaring is afgegeven
 • De subsidieaanvraag tot gevolg heeft dat een subsidieplafond wordt overschreden
 • De subsidieaanvraag ziet op het ontwikkelen van een initiatief niet bedoeld voor werkenden in de onderneming maar voor commerciële doeleinden.

Subsidie

MKB
Maximaal € 25.000, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000.

Samenwerkingsverbanden
Maximaal € 500.000, waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer.
Landbouwbedrijven die deelnemen aan een samenwerkingsverband kunnen, in afwijking van bovenstaande, aanspraak maken op een subsidie van maximaal € 20.000.

Grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie
Maximaal € 200.000, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Aanvraagperioden MKB bedrijven

 •  2 maart 2020  -  31 maart 2020
 • 1 september 2020  - 30 september 2020

Aanvraagperioden samenwerkingsverbanden

 • 1 april 2020  30 juni 2020

Aanvraagperioden grootbedrijven

 • 1 april 2020 - 30 juni 2020

Meesturen

 • Beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • De startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

Activiteitenplan
Vermeldt in je activiteitenplan in ieder geval:

 • Op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de doelstelling van de subsidieregeling, zoals bovenstaand weergegeven
 • Of en in hoeverre andere partijen betrokken en geconsulteerd zijn
 • Op welke wijze het initiatief wordt geëvalueerd
 • Waarom subsidiëring vanuit de rijksoverheid in de gevraagde omvang noodzakelijk is