Subsidie multidisciplinair onderzoek evaluatie wetgeving

Subsidies
Subsidie voor een multidisciplinaire onderzoeksgroep gericht op de vraag of de resultaten van de wetgeving op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang zich in de beoogde richting van de nagestreefde doelen bewegen en hoe de implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten in de praktijk verloopt. Voor dit evaluatieonderzoek is maximaal 480.000 euro beschikbaar, waarbij er maximaal één aanvraag gehonoreerd worden.

Toepassing

Subsidie voor de uitvoering van een evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. Omdat de  evaluatie van de beide wetten al binnen twee jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt gaat het bij deze evaluatie in de kern om de vraag of de resultaten zich in de beoogde richting van de nagestreefde doelen bewegen en hoe de implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten in de praktijk verloopt.

Deze evaluatie na twee jaar zal als ijkpunt dienen waaraan de realisatie van de wetsdoelen bij volgende evaluaties verder kunnen worden getoetst.

Een uitgebreide toelichting kun je vinden in de bijlage (subsidieoproep, pagina 4 en verder).

Doelgroep

De wetsevaluatie wordt altijd door een multidisciplinaire onderzoeksgroep uitgevoerd en moet in principe een combinatie van empirisch onderzoek en rechtswetenschappelijk onderzoek inhouden. Gezien de complexiteit van het evaluatieonderzoek is er een duidelijk voorkeur voor een samenwerkingsverband tussen meerdere organisaties. Hierbij dienen onderzoekers eventuele belangenverstrengeling in de aanvraag aan te geven.

Voorwaarden

Relevantiecriteria

 • Diversiteit
  Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project.
 • Toepassing van ICT en e-Health
  Het verstrekkende fonds heeft aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek.
 • Onderwijs
  Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geef je de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert je project of onderzoek naar verwachting op voor het onderwijs?
 • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers
  De verstrekker streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Onder ‘betrekken’ verstaat men het concreet raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten.
 • Toegang tot data
  De verstrekker stimuleert optimaal gebruik van data. Beschrijf in je projectidee of -aanvraag hoe je gebruik kunt maken van bestaande databestanden en/of onderbouw de noodzaak van nieuwe dataverzameling. Ook kunt je aangeven hoe je van plan bent toekomstige data/resultaten FAIR te delen. Houd bij de planning en begroting van je project rekening met de kansen en vereisten m.b.t. FAIR data & datamanagement.
 • Toepassing
  Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of producten in de praktijk of bij het vormen van beleid.

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling
  Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit.
 • Plan van aanpak
  Een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing
 • Haalbaarheid
  Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen
 • Projectgroep of persoon

Subsidie

Voor dit evaluatieonderzoek is maximaal € 480.000 euro beschikbaar. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).