Subsidie natuurbescherming

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op natuurbescherming en de bescherming van de biodiversiteit van onze planeet door het actief behoud van bedreigde soorten en hun habitat en het herstel van aangetaste ecosystemen. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, waarbij de eerste stap bestaat uit het doormailen van een voorlopig concept van niet meer dan 2.000 woorden, dat doelstellingen, activiteiten, een ruwe begroting en een tijdschema omvat.

Toepassing

Het verstrekkende fonds zet zich in voor de bescherming van de biodiversiteit van onze planeet door het actief behoud van bedreigde soorten en hun habitat en het herstel van aangetaste ecosystemen.

Prioriteiten

Het fonds richt zich bij projecten op het gebied van natuurbescherming op onderstaande prioriteiten.

 • Bevorderen van de levensvatbaarheid van de wilde populaties en de factoren die de achteruitgang van deze populaties onder controle houden
 • Kritieke habitats en functionele ecosystemen in stand houden, herstellen en beschermen
 • Fokken in gevangenschap van bedreigde diersoorten en hun herintroductie in het wild
 • Bevordering van het duurzame gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, met name bossen, water, kustgebieden
 • Uitvoering en doeltreffendheid van de nationale en internationale wetgeving inzake het behoud van de biodiversiteit verbeteren, rekening houdend met de belanghebbenden
 • Educatieve activiteiten, met name gespecialiseerde opleiding van technisch personeel
 • Samenwerking met de relevante regelgevende en handhavingsinstanties om de gevolgen van de illegale jacht op en handel in wilde dieren te voorkomen en te beperken

Ondersteunde projecten
Om je een idee te geven welke projecten mogelijk voor ondersteuning in aanmerking komen onderstaand een overzicht van in het verleden door het fonds ondersteunde projecten.

 • Het beveiligen van grote carnivoren en hun prooi in Kafue National Park
 • Bescherming van een van de belangrijkste populaties bosolifanten en de grootste populatie westelijke laaglandgorilla's in het Congobekken
 • Bescherming van het Zakouma Ecosysteem en uitbreiding van de Beschermende Voetafdruk naar Siniaka Minia
 • Versterking van het behoud van olifanten in Botswana
 • Ontwrichten en helpen ontmantelen van georganiseerde criminele netwerken die o.a. handelen in ivoor
 • Bescherming van de leeuwen en andere belangrijke dieren van het Niokolo-Koba National Park
 • Behoud van Grauer's Gorilla in de Mwana Vallei van het Itombwe Natuurreservaat, Democratische Republiek Congo
 • De verwerving en het onderhoud van materialen om de voortzetting van programma's ter bescherming van Okapi in het Okapi Natuurreservaat in de Democratische Republiek Congo te verzekeren
 • Capaciteitsopbouw Afrika's natuurlijke hulpbronnen en Wildlife Guardians
 • Behoud van het reuzenboszwijn in een reeks beschermde gebieden in West-Oeganda
 • Het betrekken van gemeenschappen bij het herstel van bedreigde carnivoren en uitgedunde hoefdierpopulaties in Luengue-Luiana NP.
 • Restauratie van het Nationaal Park van de Bazaruto-archipel
 • Redding van bedreigde olifanten- en apenpopulaties in het Djoua Ivindo-bos
 • Chinko-project in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Biodiversiteitsvriendelijke toekomst voor Ethiopische wolven in Arsi en Wollo
 • Redden Afrikaanse gieren
 • Het beveiligen van de zuidelijke grens van Chiribiquete National Park en het beheren van de belangrijkste bedreigingen voor het gebied
 • Vermindering van de bijvangst van zeevogels in de Argentijnse Trawlvisserij
 • Amerikaans Tapir-programma
 • Inzicht in de gevolgen en effecten van wegen op de reuzenmierenpopulaties
 • Beschermen van rivierdolfijnen en hun rivierhabitat in hun verspreidingsgebied
 • Ontwikkelen van een globale inspanning om de pinguïnpopulaties te beschermen
 • Instandhouding van de Filippijnse kaketoe en zijn habitats op gemeenschapsniveau 
 • Het herstellen van Sumatraanse Tijgers: Versterking van de effectiviteit van de handhaving om een veilige haven in het bos te creëren
 • Aanpak van natuurrampen in India
 • Operationalisering van Sabah's zeeschildpaduitzettingsprogramma
 • Nul verlies van de orang-oetans van Borneo in Sarawak
 • Bescherming van de mariene ecosystemen en beheer van de visserij in de Koraaldriehoek
 • Behoud van bedreigde en kritisch bedreigde gibbons van Zuidoost-Azië
 • Bescherming van de bruine beer in de Cantabrische bergketen
 • Ondersteuning van het behoud van bedreigde zeezoogdieren in de speciale beschermingszone van de Ionische Zee-archipel
 • De herintroductie van de visarend in Zwitserland
 • Het stoppen van de zeevogelbijvangst in Europa
 • Ondersteuning van de bouw van een nieuwe Wolf-tentoonstelling

Voorwaarden

Het fonds voert ofwel rechtstreeks natuurbeschermingsprojecten uit, ofwel biedt zij financiële steun aan partnerorganisaties. In het laatste geval worden de projecten samen met de partner ontwikkeld om de voorwaarden en de tijdshorizon vast te stellen. De financiële ondersteuning kan zich over meerdere jaren uitstrekken.

Restricties

Het verstrekkende fonds financiert geen promotie- of onderzoeksprojecten.
Bewustmaking, educatie, alternatieve middelen van bestaan en onderzoeksactiviteiten worden alleen geaccepteerd als ze deel uitmaken van een breder natuurbeschermingsproject. Individuele personen kunnen zich aanmelden, maar degenen die door een organisatie worden ondersteund, krijgen de voorkeur.

Aanvragen

Per e-mail een voorlopig concept opsturen van niet meer dan 2.000 woorden.

De aanvraag in drie stappen

 • Stap 1: Indienen voorlopige concept per e-mail
  De eerste stap is het indienen van een voorlopig concept van niet meer dan 2.000 woorden, dat doelstellingen, activiteiten, een ruwe begroting en een tijdschema omvat.  
  Het fonds zal het concept vervolgens bekijken en beoordelen op basis van o.a. de prioriteiten en voorwaarden, en eventueel deskundigen raadplegen
   
 • Stap 2: Volledig voorstel
  Als het voorlopige concept door het fonds wordt goedgekeurd, wordt de aanvrager uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen met behulp van de templates van het fonds voor de projectbeschrijving, het budget en het logisch kader. Het volledige voorstel zal ter beoordeling worden toegezonden aan ten minste twee onafhankelijke deskundigen die door het fonds worden gekozen. Op basis van de externe en interne evaluaties kan het fonds het voorstel afwijzen of om verduidelijking, wijzigingen en herzieningen verzoeken totdat overeenstemming is bereikt over een definitieve versie.
   
 • Formele goedkeuring en contract
  Het voorstel wordt vervolgens naar het bestuur van het fonds gestuurd voor formele goedkeuring. Indien het bestuur het project formeel goedkeurt, worden de voorwaarden voor de bijdrage van de het fonds vastgelegd in een contract waarin het tijdschema van het project, de uitbetalingsdata en -voorwaarden, alsmede de rapportageverplichtingen worden vastgelegd. Het gehele proces mag normaal gesproken niet meer dan twee maanden in beslag nemen.

 

Relevante links