Subsidie om mensen te betrekken bij de natuur, aanvraagperiode 2021

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vrijwilligersprojecten om mensen bij de natuur te betrekken. Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet gericht zijn op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en het op het ondersteunen van vrijwilligerswerk in soortenbescherming of biodiversiteit, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Bij voorkeur gaat het hierbij om vernieuwende projecten in een vernieuwende samenwerkingvorm die zich mede richten op o.a. de actieve betrokkenheid van jongvolwassenen, flexibele vrijwilligers of instroom van nieuwe vrijwilligers. In totaal is er 102.000 euro subsidie beschikbaar, waarbij je een aanvraag kunt indienen vanaf een bedrag van € 500 tot maximaal € 25.000. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen, en deze vervolgens doormailen.

Toepassing

Subsidie voor projecten om meer mensen te betrekken bij natuur en landschap, die mede gericht zijn op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming.
Het project moet zich richten op het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk in soorten-, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting.

Voorbeelden

Onderstaand een overzicht van activiteiten en projecten de mogelijk voor subsidie in aanmerking komen.

 • Inrichtingsmaatregel voor verhogen biodiversiteit (bijv. graven poel of aanschaf plantmateriaal)
 • Wegwerken van achterstallig of eenmalig onderhoud door derden (bijv. werkzaamheden die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden)
 • Organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. natuur (beheer en monitoring)
 • Organiseren van activiteiten en evenementen om nieuwe (jongere) vrijwilligers kennis te laten maken en te binden aan de vrijwilligersgroep
 • Organiseren van een cursus op maat, cursus op locatie voor de vrijwilligersgroep
 • Laten opstellen van een beheerplan
 • Aanschaf van (hand)gereedschappen of machines, indien die regelmatig gebruikt gaan worden door de groep
 • Aanschaf of repareren van vrijwilligersonderkomen, hekken, info borden, stuwtjes
 • Laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan, inclusief aanschaf van ARBOmiddelen/ persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers van de groep voor specialistische inzet (tot wettelijk maximum per maand)
 • Kosten vergoed voor kennisdelen activiteit met andere vrijwilligersgroepen.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

Criteria

 • Indiener dient een volledig ingevulde aanvraag in te dienen inclusief begroting
 • Indien activiteiten al op andere wijze gefinancierd zijn dan is deelname niet mogelijk, cofinanciering bij verschillende fondsen is wel mogelijk. Dit dient gemeld te worden in de aanvraag
 • De uitvoering van de beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers
 • Vrijwilligersgroepen kunnen opdracht geven aan professionals indien nodig. Het Betrekken bij Groen Fonds draagt maximaal € 60 incl. btw bij in het uurtarief van de professionele uitvoering
 • Scholen mogen alleen budget aanvragen voor een groen schoolplein als deze openbaar toegankelijk is (openbaar groen) en de uitvoering in handen ligt van een commissie vrijwilligers (ouders/omwonenden). Initiatiefnemers dienen aan te geven hoe de pleinen op de lange termijn worden onderhouden en door wie. Indien de ruimte openbaar toegankelijk is dient de gemeente hier ook bij betrokken te worden
 • Projectvoorstellen in strijd met wettelijke bepalingen worden niet meegenomen.

Beoordelingscriteria jury
De jury zal bij de beoordeling van de aanvragen rekening houden met onderstaande criteria:

 • Het projectvoorstel is realistisch en het project haalbaar binnen de beschikbare tijd en budget
 • De gekozen aanpak in het project om bij te dragen aan natuur of biodiversiteit
 • Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de uitvoering van het project
 • Het aantal mensen dat met het project betrokken wordt bij natuur en landschap, de impact van het project
 • De maatschappelijke relevantie van het project

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Indien de aanvraag al op andere wijze wordt gefinancierd
 • Indien de begroting van de aanvraag minder dan € 300,-- bedraagt
 • Indien het project in strijd is met wettelijke bepalingen
 • Indien er geen begroting is ingediend
 • Uitvoerders van het programma Betrekken bij Groen te weten Stichting Landschap NoordHolland en IVN zijn uitgesloten van deelname Echter: vrijwilligersgroepen van deze twee organisaties mogen wel aanvragen doen. Voor de overige terreinbeherende organisaties geldt dat zij alleen een aanvraag kunnen indienen voor het opstarten van een zelfstandige vrijwilligersgroep.

Subsidie

Het beschikbare bedrag voor uitvoering van projecten is vastgesteld op € 101.500 voor de periode 2021.
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf een bedrag van € 500 tot max. € 25.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zei bijlagen).

Stuur je aanvraagformulier uiterlijk 1 maart 2021 naar:
Landschap Noord-Holland
Per e-mail naar: betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl 
Onder vermelding van projecttitel en Betrekken bij Groen fonds 2021