Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementenorganisaties voor het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement en voor het organiseren van clinics en kennismakingsprogramma's in aanloop naar, tijdens en na afloop van een hoofdsportevenement. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met maximum van € 10.000.  Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Subsidie om activiteiten bij sportevenementen te ondersteunen waardoor niet-actieve inwoners worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven.

De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement
 • Het organiseren van clinics en kennismakingsprogramma's in aanloop naar, tijdens en na afloop van een hoofdsportevenement

Werkgebied

Provincie Groningen.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Stichtingen
 • Verenigingen
 • Gemeenten
 • Evenementenorganisaties

Voorwaarden

 • De activiteiten zijn primair gericht op het in beweging krijgen en houden van niet actieve Groningers
 • De activiteiten vinden plaats in het kader van een bovenlokaal hoofdsportevenement, met een aanzuigende werking voor de hele regio
 • Er is cofinanciering van twee andere partijen
 • De gemeente waarin het hoofdsportevenement wordt georganiseerd staat achter het evenement en de benodigde vergunningen zijn afgegeven of worden afgegeven voorafgaand aan het evenement

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Het gaat om een activiteit die is gericht op reeds actieve en sportende Groningers
 • Indien er in een kalenderjaar voor dezelfde activiteit reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
 • De subsidiabele kosten minder dan € 2.500 bedragen

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met maximum van € 10.000.

Subsidiabele kosten

 • Kosten die voor de organisatie en uitvoering van de activiteit worden gemaakt
 • Materiaalkosten die direct gerelateerd zijn aan het side-programma
 • Kosten voor promotie en pr

Niet subsidiabele kosten

 • Entertainment of daaraan gerelateerde kosten
 • Entreegelden en deelnemersbijdragen
 • Reis- en verblijfskosten
 • Jurykosten en inhuur deskundigen en/of bekende sporters

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer
 • Projectplan (een uitgebreide beschrijving van de activiteit)
 • Begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van de activiteit)
 • Bereik (hoeveel mensen worden bereikt met de activiteit)
 • Verwachte resultaten aan het eind van de activiteit