Subsidie om sportief en recreatief bewegen te bevorderen

Subsidies
Subsidie om het sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen. De regeling stimuleert het bevorderen van fysiek sportief en recreatief bewegen door middel van activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt maximaal 50% voor gemeenten tot een maximum van €150.000,00 en 75% voor overige aanvragers van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000,00. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving die het sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen bevorderen, met uitzondering van fietsen en waterrecreatie.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die in of dicht bij de woonomgeving plaatsvinden in de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • De activiteit kan zowel gericht zijn op de groene als niet-groene publiek toegankelijke buitenruimte.
 • De activiteit wordt verricht in of dicht bij de woonomgeving.
 • De activiteit leidt tot bevordering van fysiek sportief en recreatief bewegen.

Restricties

Kosten voor exploitatie, beheer en onderhoud en achterstallig onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidie

Voor deze subsidieregeling is een subsidieplafond vastgesteld van €500.000,00 voor de periode van 1 april 2023 tot en met 1 juni 2023.

Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt maximaal 50% voor gemeenten tot een maximum van €150.000,00 en 75% voor overige aanvragers van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000,00.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

Bij de aanvraag moet in elk geval de volgende informatie worden meegestuurd:

 • Een omschrijving van de verwachte bijdrage van de ingreep in de fysieke leefomgeving aan bevorderen van de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving, waardoor bewoners in hun leefomgeving worden gestimuleerd en gefaciliteerd om meer sportief en recreatief te bewegen.
 • Een omschrijving van de verwachte gezondheidswinst.
 • Een omschrijving van de verwachte bijdrage aan het sportief en recreatief bewegen van hierin achterblijvende groepen of buurten.
 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en een kaartbeeld waar de fysieke ingrepen worden gedaan.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de publiek toegankelijke ruimte de toestemming van de eigenaar.
 • Een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud voor minimaal 7 jaar aantoonbaar geborgd is door de aanvrager.
 • Een specificatie van de totale projectkosten.
 • Een specificatie van het dekkingsplan, inclusief een kopie bewijs van eventuele toegezegde financiering indien het project wordt medegefinancierd door een organisatie niet zijnde de aanvrager.
 • Een opgave van de voortgang ter verkrijging van een vergunning, in- of toestemming, indien dit voor de uitvoering van activiteiten vereist is.
 • Een omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering en hoe provincie en regio hierbij worden betrokken.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand