Subsidie ondernemingen en maatschappelijke organisaties voor advies en het zoeken naar nieuwe financiering

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Subsidie voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties voor het door een externe adviseur laten opstellen van een businessplan, de voorbereiding en indiening van voldoende uitgewerkte financieringsaanvragen en de voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht. Doelstelling is om organisaties die willen doorgaan met hun activiteiten, maar advies en nieuwe financiering zoeken om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, een steuntje in de rug te geven. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 2.500. Je kunt de subsidie online aanvragen tijdens de aanvraagperiode.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel een stimulans te geven aan bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen investeren en doorgaan met hun organisatie, maar advies en nieuwe financiering zoeken om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen en de organisatieactiviteiten te kunnen voortzetten of te vernieuwen.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van een onafhankelijke deskundige voor:

 • Het opstellen van businessplannen
 • De voorbereiding en indiening van voldoende uitgewerkte voorstellen voor inzet van risicofinanciering door andere partijen dan de aanvrager zelf
 • De voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Ondernemingen en;
 • Maatschappelijke organisaties

Werkgebied

Provincie Groningen.

Restricties

De subsidie zal in ieder geval geweigerd worden indien:

 • Aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds subsidie is verstrekt
 • De subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000
 • De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • Voor ondernemingen: de subsidie niet kan worden verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 2.500.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten waarvoor meer dan zes weken voor indiening van de subsidieaanvraag verplichtingen zijn aangegaan
 • Kosten van eigen uren van eigenaren, werknemers of medewerkers van de aanvrager
 • Reiskosten van eigenaren, werknemers of medewerkers van de aanvrager
 • Compensabele of verrekenbare BTW

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Kopie van de door de aanvrager en deskundige getekende offerte
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud
 • Voor ondernemingen: een ingevulde de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag kan worden verstrekt zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de geldende voorschriften van de Europese Unie ter zake van de verstrekking van overheidssteun