Subsidie ondersteuning musea rondom COVID-19

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kleine en middelgrote musea voor het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid worden opgelegd vanwege COVID-19. De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op meerdere gesubsidieerde maatregelen. Per museum kan er maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van 5.000 euro per aanvraag.

Toepassing

Subsidie om middelgrote en kleine musea te ondersteunen bij het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid aan de musea worden opgelegd vanwege COVID-19.

De subsidie kan verstrekt worden voor:

 • Het nemen van praktische maatregelen om het museum hygiënisch en veilig te maken, conform de RIVM-richtlijnen
  Te denken valt aan: spatschermen, bewegwijzering, andere inrichting, handgel, ontsmettingsmiddelen, etc.
 • Vrijwilligersmanagement
  Activiteiten die ofwel helpen om waardering voor vrijwilligers uit te spreken of nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Te denken valt aan: waardering in de vorm van een klein geschenk voor bestaande vrijwilligers om hen te blijven binden aan het museum, een vrijwilligerscampagne, tijdelijke vrijwilligersvergoeding etc.
 • Investeringen in digitale ontwikkelingen en digitale toegankelijkheid
  Te denken valt aan aanpassingen voor websites, digitale systemen en audiotours. Ook subsidiabel is het aanschaffen van een e-ticketingsysteem of aanschaffen van een nieuw kassasysteem met e-ticketingmodule
 • Aanvullende investeringen in marketing en pr-activiteiten
  Alle activiteiten die dienen om de publieksactiviteiten van het museum te promoten en bezoekers aan te trekken het museum weer te bezoeken. Te denken valt aan: kosten voor een marketingcampagne, posters, flyers, filmpjes, social media campagne en de kosten voor ontwerp, drukwerk en verspreiding
 • Educatie
  Het aanpassen van het educatieprogramma, de collectiepresentatie of de programmering zodat contact met scholen en bezoekers in stand gehouden kan worden online of buiten het museum. Te denken valt aan kosten voor aanpassing van of het ontwikkelen van een educatieprogramma zodat dit online, buiten of op school gegeven kan worden. Een ander voorbeeld is het ontsluiten van de collectie online of via apps zodat de collectie beschikbaar blijft voor publiek dat nu niet naar het museum kan komen.

Een aanvraag kan uit één of meerdere van de bovenstaande subsidiabele activiteiten bestaan.

Werkgebied

Provincie Drenthe, Nederland.

Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door kleine en middelgrote musea in Drenthe die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea met uitzondering van het Drents Museum en de musea van provinciaal belang.

Kleine en middelgrote musea die niet bij het Platform Drentse Musea zijn aangesloten kunnen voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:

 • Het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging
 • Het museum beheert en ontsluit een collectie
 • Het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden die duidelijk worden gecommuniceerd met het publiek

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • Het project is COVID-19 gerelateerd en gericht op één of meer subsidiabele activiteiten
 • De activiteiten zijn financieel uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen die op het moment van uitvoering gelden
 • Uit de beoordeling van het projectplan en de begroting blijkt dat het project realistisch en haalbaar is
 • De kosten zijn gemaakt op of na 16 maart 2020

De activiteiten moeten binnen 18 maanden na de datum van subsidieverlening zijn gerealiseerd.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd als de voorgenomen activiteiten niet het gevolg zijn van COVID-19.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 5.000 per aanvraag.

Subsidiabele kosten
De voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Reguliere exploitatie- en loonkosten
 • (ver)bouwwerkzaamheden (al dan niet voor het aanpassen van het museum naar RIVM-richtlijnen)

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, gedurende de looptijd van de regeling.

Meesturen

 • Beschrijving van het project (projectplan) waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Begroting
 • Facturen, indien de activiteiten al (deels) zijn verricht

Het projectplan en de begroting moeten worden opgesteld met behulp van het format zoals opgenomen in het aanvraagformulier.