Subsidie onderwijs voor inhalen of wegwerken onderwijsachterstanden

Subsidies
Subsidie voor onderwijsinstellingen gericht op het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's gericht op leerlingen in een kwetsbare positie met studievertraging of een vergroot risico op studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van de onderwijsinstelling. Er kan gedurende twee of maximaal drie tijdvakken subsidie aangevraagd worden. Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen of deelnemers dat volgens de prognose naar verwachting zal deelnemen aan het ondersteuningsprogramma te vermenigvuldigen met € 900. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor het aanbieden van inhaal- en ondersteuningsprogramma, met als doel dat de leerlingen of deelnemers die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel
inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden dan wel studievertraging

De subsidie richt zich op het uitvoeren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor:

 • Leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19
 • Deelnemers in een kwetsbare positie met studievertraging of een vergroot risico op studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19
 • Deelnemers met studievertraging in de beroepspraktijkvorming, bedoeld in artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19
 • Deelnemers met studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19, aan een uit ’s Rijks kas bekostigde opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 • Deelnemers aan een opleiding overige educatie met studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19; of
 • Alle leerlingen en deelnemers op Bonaire, Sint Eustatius of Saba die onderwijs volgen aan een school of instelling.

Restricties

Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • Activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage; of
 • Activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie heeft verstrekt

Subsidie

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen of deelnemers dat volgens de prognose naar verwachting zal deelnemen aan het inhaalen ondersteuningsprogramma, te vermenigvuldigen met € 900,–, met dien verstande dat het resulterende subsidiebedrag wordt verlaagd voor zover dat bedrag het maximumbedrag overschrijdt

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Een vermelding van de scholen of instellingen, die het inhaal- en ondersteuningsprogramma, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zullen aanbieden
 • Een prognose van het aantal leerlingen of deelnemers per school of instelling dat zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma; een beschrijving van de wijze waarop het inhaal- en ondersteuningsprogramma wordt vormgegeven
 • Een prognose van het aantal klokuren dat het inhaal- en ondersteuningsprogramma omvat per groep leerlingen of deelnemers
 • Indien van toepassing een vermelding en beschrijving van derde partijen waarmee wordt samengewerkt en een beschrijving van de aard van de samenwerking; en
 • Indien van toepassing de naam van de gemeente waarmee wordt samengewerkt

Een bevoegd gezag kan per aanvraagtijdvak ten hoogste één aanvraag indienen. Deze aanvraag kan evenwel op meerdere inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en meerdere scholen of instellingen van het bevoegd gezag betrekking hebben.

Relevante links