Subsidie onderzoek corona

Subsidies
Subsidie voor onderzoek naar andere dan medische- en zorggerelateerde vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. Het onderzoek moet relevant zijn voor het lerend vermogen van de samenleving tijdens de corona–crisis of voor het beheersen van die crisis, én vergt de vergaring van real–time data, die alleen tijdens de crisis verzameld kunnen worden. Medische- en zorggerelateerde onderzoeksprojecten zijn uitgesloten van deelname. De subsidie kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten. Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal maximaal € 50.000 worden aangevraagd. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor onderzoek dat nú, d.w.z. tijdens het hoogtepunt van de crisis, moet worden uitgevoerd, en dan specifiek op onderzoek naar andere dan medische- en zorggerelateerde vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. Op dit moment worden er veel datamonitorings- en data–analyseprojecten gestart om essentiële informatie te vergaren die alleen nu verzameld kan worden. Deze call is bedoeld om deze – reeds
gestarte – projecten te ondersteunen, maar ook voor projecten die nog niet gestart zijn kan subsidie worden aangevraagd.

Dit instrument is alleen bedoeld voor onderzoek naar vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen.
Het onderzoek:

 • Moet relevant zijn voor het lerend vermogen van de samenleving tijdens de corona–crisis of voor het beheersen van die crisis, én
 • Vergt de vergaring van real–time data, die alleen tijdens de crisis verzameld kunnen worden

Medische- en zorggerelateerde onderzoeksprojecten zijn uitgesloten van deelname.

Doelgroep

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers1 met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

 • In dienst zijn (dus een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:
  • Universiteiten
  • Universitaire medische centra
  • KNAW- en NWO–instituten
  • Nederlands Kanker Instituut
  • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • Dubble–bundellijn bij de ESRF te Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum
 • Én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Personeel met een nul–uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Voorwaarden

Ingediende aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • Relevantie
  • Is het voorgestelde onderzoek relevant voor het beheersen van de coronacrisis of stelt het in staat om hiervan te leren?
 • Urgentie
  • Vereist het voorgestelde onderzoek real–time datavergaring, dat wil zeggen data die alleen onder de huidige crisisomstandigheden verkregen kunnen worden?
 • Expertise
  • Heeft de aanvrager relevante expertise op het betreffende gebied van onderzoek aangetoond in de aanvraag?
 • Meerwaarde
  • Is er geen sprake van duplicatie van ander onderzoek dat in het kader van de Coronacrisis is toegekend of al loopt, bijvoorbeeld binnen het huidige programma of binnen andere financieringsinstrumenten van NWO of ZonMw die voor deze crisis zijn ingesteld?
 • Haalbaarheid
  • Is het voorstel realistisch qua aanpak en beoogd resultaat?
  • Als de dataverzameling nog niet gestart is, is aannemelijk gemaakt dat het onderzoek binnen één maand na toekenning gestart kan worden?

Alleen aanvragen die aan alle criteria voldoen komen in aanmerking voor financiering, zolang het budget dat toelaat.

Subsidie

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal maximaal € 50.000 worden aangevraagd.
De subsidieverstrekker stelt geen eisen aan de vorm van het onderzoek en er zijn geen restricties op de soort kosten waarvoor financiering aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project.
Deze subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lump sum bedrag bij de start van het project.

Aanvragen

Let op
Inmiddels heeft NWO voor deze call een dusdanige hoeveelheid aanvragen ontvangen, dat het volledig beschikbaar budget benut zal worden. Daarom is deze call gesloten.