Subsidie onderzoek geweld en agressie

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een beter begrip en een verbetering van de urgente problemen op het gebied van geweld en agressie in de moderne wereld. Het fonds is geïnteresseerd in onderzoek naar geweld in relatie tot onderwerpen als oorlog, misdaad, terrorisme, familie en intieme relaties, instabiliteit van het klimaat en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, rassen-, etnische en religieuze conflicten en politiek extremisme en nationalisme. De subsidie kan door onderzoekers uit de hele wereld worden aangevraagd. De meeste subsidies liggen tussen $15.000 en $45.000 per jaar voor periodes van één of twee jaar. Aanvragen voor grotere bedragen en langere perioden worden in overweging genomen, maar moeten met redenen worden omkleed. De prijzen worden toegekend aan individuele personen (of twee of, in zeldzame gevallen, drie hoofdonderzoekers) voor specifieke projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het verstrekkende fonds verwelkomt voorstellen de hele wereld op het gebied van natuur- en sociale wetenschappen, of verwante disciplines, die het inzicht in de oorzaken, verschijningsvormen en beheersing van geweld en agressie kunnen vergroten.

Hierbij wordt voorrang gegeven aan onderzoek dat het begrip en de verbetering van urgente problemen van geweld en agressie in de moderne wereld kan vergroten.
Prioriteit wordt gegeven aan werk dat zich richt op dringende, actuele problemen van geweld - wat het veroorzaakt, hoe het werkt, en wat het voorkomt of vermindert.

Het fonds is geïnteresseerd in geweld gerelateerd aan vele onderwerpen, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:

  • Oorlog
  • Misdaad
  • Terrorisme
  • Familie en relaties tussen intieme partners
  • Instabiliteit van het klimaat en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen
  • Rassen-, etnische en religieuze conflicten
  • Politiek extremisme en nationalisme

Het fonds steunt onderzoek dat fundamentele mechanismen bij het ontstaan van geweld onderzoekt, maar de voorkeur wordt gegeven aan voorstellen die overtuigend aantonen dat de potentiële bevindingen relevant zijn voor beleidsmaatregelen om deze kwalen te verminderen. Historisch onderzoek wordt eveneens in overweging genomen voor zover het relevant is voor een huidige geweldssituatie.

Onderzoek naar de gevolgen van geweld is welkom, voor zover duidelijk wordt aangetoond dat deze gevolgen op hun beurt kunnen dienen als oorzaken van toekomstig geweld. 

Werkgebied

De subsidie kan worden aangevraagd door burgers van alle landen zijn.

Doelgroep

Hoewel bijna alle laureaten een Ph.D., M.D., J.D. of gelijkwaardig diploma hebben, zijn er geen formele diploma-eisen. De subsidie mag echter niet worden gebruikt ter ondersteuning van onderzoek dat wordt verricht als onderdeel van de vereisten voor een doctoraal- of doctoraalprogramma.

Kandidaten hoeven niet verbonden te zijn aan een instelling voor hoger onderwijs, hoewel de meesten hoogleraar zijn aan een hogeschool of universiteit.

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

De meeste subsidies liggen tussen $15.000 en $45.000 per jaar voor periodes van één of twee jaar.
Aanvragen voor grotere bedragen en langere perioden worden in overweging genomen, maar moeten met redenen worden omkleed.

De prijzen worden toegekend aan individuele personen (of twee of, in zeldzame gevallen, drie hoofdonderzoekers) voor specifieke projecten, niet voor algemene onderzoekssteun. Zij worden niet toegekend aan instellingen voor institutionele programma's. Individuele personen die onderzoekssubsidies ontvangen, kunnen worden onderworpen aan belasting over de toegekende middelen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Nieuwe aanvragen moeten vóór 1 augustus (middernacht EST) worden ingediend voor een beslissing in december. De uiteindelijke beslissing wordt door de Raad van Bestuur genomen tijdens zijn vergadering in december. De aanvragers worden per e-mail en brief op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur.

De subsidies beginnen gewoonlijk op 1 januari. Aanvragers kunnen om een latere aanvangsdatum verzoeken, indien dit voor het onderzoeksproject passend is.

Let op
In de bijlage (Application Guidelines) kun je informatie vinden over de wijze waarop de aanvraag ingediend moet worden.