Subsidie onderzoek herbestemming monumenten

Subsidies
Subsidie voor onderzoek naar de herbestemming van monumenten, die geen woonhuis zijn. Het kan hierbij om het ontwikkelen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een concept en het opstellen van een businesscase voor de herbestemming van een monument. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000. De subsidie kan online aangevraagd worden.

Toepassing

Subsidie voor het laten uitvoeren van onderzoek naar een herbestemming van een rijksmonument of gemeentelijk monument niet zijnde een woonhuis, welk onderzoek bestaat uit een van de volgende fases:

 • Ontwikkelen van een plan van aanpak
 • Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
 • Ontwikkelen van een concept
 • Opstellen van een businesscase

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Doelgroepen

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • Een eigenaar van een rijksmonument of een gemeentelijk monument
 • Een rechtspersoon

Voorwaarden

 • Het project richt zich op een van de volgende fases van onderzoek naar een herbestemming:
  • Het ontwikkelen van een plan van aanpak
  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
  • Het ontwikkelen van een concept
  • Het opstellen van een businesscase
 • Het project heeft betrekking op een rijksmonument of een gemeentelijk monument
 • Het monument is gelegen in de provincie Noord-Brabant
 • De subsidieaanvrager is:
  • Eigenaar van het monument; of
  • Een initiatiefnemer die zich ten doel heeft gesteld herbestemming van het monument mogelijk te maken
 • Het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde
 • Aan het project ligt een projectbeschrijving ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  • De resultaten van het onderzoek van eventuele voorafgaande fases als bedoeld onder het eerste punt
  • Een offerte van de deskundige, voor de uitvoering van de desbetreffende fase van onderzoek, bedoeld onder het eerste punt
  • Een sluitende en realistische projectbegroting
 • De subsidieaanvrager raadpleegt voorafgaand aan de aanvraag Erfgoedlab Brabant, zijnde een initiatief van Monumenten Beheer Brabant, voor een analyse van de kansen van het project

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project
 • Reeds eerder subsidie is verleend op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling voor hetzelfde project met betrekking tot hetzelfde monument
 • Aanvrager reeds € 15.000 aan subsidie heeft ontvangen voor activiteiten genoemd onder "toepassing"
 • Het project niet de instemming heeft van de eigenaar van het monument waarop het onderzoek betrekking heeft
 • Het monument een woonhuis is

Daarnaast zal de subsidie geweigerd worden indien in de afgelopen vijf jaar op grond van hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten subsidie is verleend voor hetzelfde monument.

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).