Subsidie onderzoek longziekten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor een samenwerkingsverband van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek op het gebied van het voorkómen van longziekte en longschade”,, “diagnose” en “zorg en behandeling.

Toepassing

Subsidie voor samenwerkingsverbanden van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek gericht op longziekten die primair hun oorsprong in de longen hebben.

De ziektebeelden waarop het onderzoek zich kan richten zijn: Astma, COPD, Pulmonale arteriële hypertensie, Sarcoïdose, Idiopathische longfibrose, Respiratoire peri- en postnatale aandoeningen (waaronder bronchopulmonale dysplasie), Niet-CF-gerelateerde bronchiëctasieën, En/of respiratoire allergieën in relatie tot astma. 

Ook kan men onderzoeksvoorstellen indienen die gericht zijn op zeldzame longziekten.

Doelgroep

Een consortium bestaat uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen, waarbij tenminste één klinische afdeling betrokken is. 

Voorwaarden

Onderzoeksvoorstellen kunnen binnen één van deze drie thema’s van de onderzoeksagenda worden ingediend:

 • Voorkómen van longziekte en longschade
 • Diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling
 • Zorg en behandeling: vernieuwend en op maat

Cliëntenparticipatie
Het fonds stelt daarnaast specifieke voorwaarden aan cliëntenparticiatie, dus het betrekken van mensen met een longziekte bij uw onderzoek. Niet als
proefpersoon, maar als gesprekspartner. 

 • Patiëntenparticipatie vindt in meerdere fasen van het onderzoek plaats en bij voorkeur vanaf een zo vroeg mogelijk stadium
 • Er is zoveel mogelijk sprake van een combinatie van verschillende vormen van patiëntenparticipatie waarbij ervaringsdeskundigen verschillende rollen innemen
 • Ervaringsdeskundigen ontvangen informatie en begeleiding zowel bij de start voor een goede introductie als tijdens het onderzoek
 • Ervaringsdeskundigen krijgen in ieder geval hun onkosten vergoed
 • Minimaal twee onderzoekers van uw consortium volgen in het eerste jaar na toekenning een training “patiëntenparticipatie tijdens wetenschappelijk onderzoek”, of hebben deze al gevolgd in het recente verleden

Restricties

Longkanker, CF en acute respiratoire aandoeningen met langetermijn effecten vallen voorlopig niet onder het onderzoeksbeleid.

Aanvragen

Voldoet je onderzoek aan de voorwaarden van het Longfonds dan kun je een vooraanmelding indienen via het ‘Vooraanmeldingsformulier consortia 2020’.

Bijlagen

 • Handleiding vooraanmelding consortia 2020:
  Extra informatie over het invullen van het formulier
 • Procedure consortia 2020:
  Een overzicht van de complete procedure van vooraanmelding tot toekenning
 • Toekenningsvoorwaarden consortia 2020:
  Uitgebreide voorwaarden voor toekenning