Subsidie onderzoek menselijk gedrag

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag door jonge veelbelovende onderzoekers. De beurs bedraagt maximaal 9.700 euro per aanvraag. Er is dit jaar maximaal 45.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Beurs voor veelbelovende onderzoekers op het terrein van wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag. De beurs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor een onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dat een vernieuwende bijdrage levert aan onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag in Nederland. De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden aaneengesloten.

Reiskosten voor de heen- en terugreis, accommodatiekosten in het buitenland en een vergoeding voor kosten levensonderhoud komen onder voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Doelgroep

Aanvragen voor een beurs kunnen worden ingediend door wetenschappelijk onderzoekers die:

 • Bezig zijn met een promotietraject
 • Niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd, peildatum 1 september van het jaar van aanvraag. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing
 • Tijdens de met de beurs gefinancierde activiteit verbonden zijn aan een wetenschappelijke instelling in Nederland

Voorwaarden

 • Het betreft een onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan het buitenland
 • Zowel het onderzoeksproject als het werkbezoek leveren een vernieuwende bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en/of sociale determinanten van menselijk gedrag in Nederland
 • Het verblijf in het buitenland duurt minimaal één maand en maximaal vier maanden
 • Het verblijf in het buitenland start tussen uiterlijk 3 maanden na datum toekenning van de financiering en 1 december van het jaar van toekenning

Beoordelingscriteria
De beoordeling van ingediende aanvragen voor een beurs door de beoordelingscommissie vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • De wetenschappelijke verdiensten van de aanvrager, blijkend uit het CV
 • De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksproject of werkbezoek, waarbij met name gelet wordt op:
  • Een duidelijke vraagstelling
  • De uitvoerbaarheid van het onderzoeksproject of werkbezoek in de gestelde tijd met de beschikbare middelen
  • De vernieuwende bijdrage van de activiteit aan het wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en/of sociale determinanten van menselijk gedrag in Nederland
 • De maatschappelijke relevantie van het onderzoek

Subsidie

Een KNAW Van der Gaag beurs bedraagt maximaal Euro 9.700.
Voor de aanvraagronde 2019 is er maximaal Euro 45.000 beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen via het aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de aanvraag niet
vóór deze datum is ingediend, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Kijk rechtsboven de aanvraagperiode(n). Buiten de aanvraagperioden kun je geen aanvragen indienen.